reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/131/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 1 października 2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)
oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 37.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 4.379,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 41.379,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 62.488.093,05 zł.,

a) plan dochodów bieżących 53.239.460,33 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,

2) plan wydatków ogółem 65.178.001,05 zł.,

a) plan wydatków bieżących 51.584.464,33 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.689.908,00 zł. są wolne środki
w kwocie 2.160.277,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/131/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

41 507 277,00

0,00

0,00

41 507 277,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 010 437,00

0,00

0,00

1 010 437,00

majątkowe

majątkowe

razem:

9 248 632,72

0,00

0,00

9 248 632,72

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

351 627,00

0,00

0,00

351 627,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

327 527,00

0,00

37 000,00

364 527,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

327 527,00

0,00

37 000,00

364 527,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

327 527,00

0,00

37 000,00

364 527,00

bieżące

razem:

11 695 183,33

0,00

37 000,00

11 732 183,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 780 858,00

0,00

0,00

4 780 858,00

Ogółem:

62 451 093,05

0,00

37 000,00

62 488 093,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 142 922,00

0,00

0,00

6 142 922,00

bieżące

razem:

53 202 460,33

0,00

37 000,00

53 239 460,33

majątkowe

razem:

9 248 632,72

0,00

0,00

9 248 632,72


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/131/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

24 300,00

0,00

24 300,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 300,00

0,00

24 300,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

748 452,00

22 288,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

748 452,00

22 288,00

726 164,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 576 166,00

2 527 166,00

49 000,00

zmniejszenie

-4 379,00

-4 379,00

0,00

zwiększenie

4 379,00

4 379,00

0,00

po zmianach

2 576 166,00

2 527 166,00

49 000,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

przed zmianą

1 903 591,00

1 854 591,00

49 000,00

zmniejszenie

-4 379,00

-4 379,00

0,00

zwiększenie

4 379,00

4 379,00

0,00

po zmianach

1 903 591,00

1 854 591,00

49 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

99 800,00

99 800,00

0,00

zmniejszenie

-4 379,00

-4 379,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

95 421,00

95 421,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą

33 821,00

33 821,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 379,00

4 379,00

0,00

po zmianach

38 200,00

38 200,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

177 000,00

177 000,00

0,00

zmniejszenie

-30 000,00

-30 000,00

0,00

zwiększenie

30 000,00

30 000,00

0,00

po zmianach

177 000,00

177 000,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

przed zmianą

47 000,00

47 000,00

0,00

zmniejszenie

-30 000,00

-30 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

17 000,00

17 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

47 000,00

47 000,00

0,00

zmniejszenie

-30 000,00

-30 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

17 000,00

17 000,00

0,00

90095

Pozostała działalność

przed zmianą

130 000,00

130 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

30 000,00

30 000,00

0,00

po zmianach

160 000,00

160 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

130 000,00

130 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

30 000,00

30 000,00

0,00

po zmianach

160 000,00

160 000,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

52 673 065,72

39 829 993,00

12 843 072,72

zmniejszenie

-34 379,00

-34 379,00

0,00

zwiększenie

34 379,00

34 379,00

0,00

po zmianach

52 673 065,72

39 829 993,00

12 843 072,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą

327 527,00

327 527,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

37 000,00

37 000,00

0,00

po zmianach

364 527,00

364 527,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą

327 527,00

327 527,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

37 000,00

37 000,00

0,00

po zmianach

364 527,00

364 527,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

244 095,00

244 095,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

37 000,00

37 000,00

0,00

po zmianach

281 095,00

281 095,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

11 695 183,33

11 695 183,33

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

37 000,00

37 000,00

0,00

po zmianach

11 732 183,33

11 732 183,33

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

65 141 001,05

51 547 464,33

13 593 536,72

zmniejszenie

-34 379,00

-34 379,00

0,00

zwiększenie

71 379,00

71 379,00

0,00

po zmianach

65 178 001,05

51 584 464,33

13 593 536,72

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama