reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 67/XI/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 128.073 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 236.340 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 108.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.

§ 6. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:13.515.403 zł w tym: dochody bieżące 12.438.364 zł dochody majątkowe 1.077.039 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:13.643.476 zł w tym: wydatki bieżące 11.410.105 zł wydatki majątkowe 2.233.371 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi128.073 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Przychody ogółem

236.340

w tym:

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

108.267

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

128.073

II

Rozchody ogółem

108.267

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

108.267

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa

z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057

6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II

775.889

775.889

301.524

474.365

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

010

01010

6057

6059

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

102.495

102.495

39.858

62.637

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki

48.160

48.160

48.160

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł

4.

600

60016

6050

Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie

16.294

16.294

16.294

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.

600

60016

6050

Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1)

20.500

20.500

20.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł

6.

600

60016

6050

Wykonanie placów z kostki brukowej wokół wiat przystankowych w miejscowościach Tybory-Olszewo i Brok

12.083

12.083

12.083

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7.

600

60016

6050

Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna

6.499

6.499

6.499

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8.

600

60016

6050

Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii na łącznej długości 1.489 km.

512.290

512.290

128.073

128.073
(pomoc finansowa z powiatu wysokomazowieckiego)

256.144
środki z NFPDL

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9.

600

60016

6050

Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych w miejscowościach Wólka Duża, Tybory-Olszewo i Jabłonka Świerczewo

7.000

7.000

7.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10.

700

70005

6060

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel

27.000

27.000

27.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

103.788

103.788

15.568

88.220

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12.

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

13.

754

75412

6050

Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego

5.300

5.300

5.300

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14.

754

75412

6060

Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś

6.500

6.500

6.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15.

754

75412

6060

Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie

6.200

6.200

6.200

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

16.

801

80101

6050

Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim

10.972

10.972

10.972

Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

17.

900

90015

6050

Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy

12.000

12.000

12.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł

18.

900

90015

6050

Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna.

151.497

151.497

151.497

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł

19.

900

90095

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka.

65.687

65.687

65.687

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł

20.

921

92109

6050

Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

21.

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

22.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego

23.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza

28.700

28.700

28.700

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

24.

926

92601

6050

Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy Wysokie (6.173 zł
z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

25.

926

92695

6050

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóski-Tatary

65.549

65.549

65.549

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł

OGÓŁEM

2.058.576

2.058.576

1.049.137

384.217

625.222

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

801

80101

2590

Stowarzyszenie "EDUKATOR"
w Łomży

podmiotowa

94.462

Wydatek bieżący

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim

80103

2.297

80150

20.514

2.

801

80106

2540

Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie

podmiotowa

34.000

Wydatek bieżący.

Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego

3.

851

85154

2360

Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

800

Wydatek bieżący.

Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

4.

900

90001

6230

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

30.000

Wydatek majątkowy.

Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

5.

900

90095

2830

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

5.000

Wydatek bieżący

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów

Ogółem

187.073

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 28 sierpnia 2015 r. zwiększył o kwotę 133.354 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących i przeznaczyć na:

- częściowy remont dachu w budynku po byłej szkole w Kalinowie-Czosnowie - 32 000 zł,

- wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Brykach - 35.241 zł,

- remonty dróg gminnych - 65.455 zł,

- zakup materiałów dotyczący zagospodarowania przestrzeni publicznej w Brzóskach Brzezińskich - 658 zł.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 22 września 2015 r. zwiększył o kwotę 14.790 dotację celową na zasiłki stałe. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

3. Minister Administracji i Cyfryzacji włączył do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadanie pn. "Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatowej, wojewódzkiej i krajowej) na łącznej długości 1.489 km. - III etap". Koszt tego zadania to 512.290 zł. Kwota 256.144 zł będzie pochodziła z budżetu państwa, 128.073 zł z pomocy finansowej udzielonej przez powiat wysokomazowiecki, 128.073 zł z budżetu gminy z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. W budżecie gminy należy zapewnić środki dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży w kwocie 117.273 zł na dotację podmiotową przeznaczoną na finansowanie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim.

65.956 zł pochodzić będzie z pozostałego planu wydatków niewykonanych w zlikwidowanej SP w Święcku Wielkim, 20.514 zł z kwot przeznaczonych na specjalną organizację nauki, 30.803 zł należy zapewnić w drodze przesunięć z planu wydatków szkół.

5. Dokonując przesunięć w planie wydatków należy zapewnic środki na:

- usługi geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych - 21.900 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu - 61.500 zł (środki przenosi się z planu wynagrodzeń pracowników GOPS),

- usługi związane z promocją gminy - 2.000 zł

- zakup energii w rozdziale Pozostała działalność - 4.000 zł,

- składkę członkowską dla ZGWRP - 135 zł,

- montaż barier ochronnych przy drogach gminnych - 7.000 zł,

- ułożenie placu z kostki brukowej przy przystanku autobusowymw m. Brok - 3.481 zł,

- korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach - 2.880 zł,

- montaż piłkochwytów w m. Brzóski-Gromki - 3.827 zł (uzupełnienie środków funduszu sołeckiego),

- składki zdrowotne od zasiłków stałych - 200 zł,

6. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gmin należy dokonać aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama