reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w pozycji 9 załącznika do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, poprzez ujęcie zakupu aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum w Jaświłach we właściwej klasyfikacji budżetowej w Dz. 801, rozdz. 80110 § 6060, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.105.384,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.897.483,94 zł

2) dochody majątkowe - 1.207.900,79 zł

2. Wydatki ogółem - 16.058.141,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.555.581,15 zł

2) wydatki majątkowe - 1.502.560,73 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 47.242,85 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.328,15 zł, w tym:

1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 379.328,15 zł,

5. Rozchody ogółem w kwocie 426.571 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 270.260,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 156.311,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku - po zmianach (w zł i gr)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotych-czas ponie- sione

wydatki do końca 2014r.

Środki

wynikające

z planu

na 2015 r.

ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki

własne

budżetu

Środki z

fund.

celo-wych

FOGR

Środki do pozyskania

z UE*

(umowy o pomocy podpisane)

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. .Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i 6057

2014- 2015

185.188,00

-

185.188,00

77.671,00

-

107.517,00

-

-

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059

2015

60.000,00

-

60.000,00

60.000,00

-

-

-

-

3. Przebudowa drogi Nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka długości 995 mb

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050

2015

310.760,19

-

310.760,19

-

-

-

310.760,191)

-

4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa

Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 i 6069

2014-2015

86.850,73

21.740,25

65.110,48

9.766,57

-

55.343,91

-

-

5. Kolektory słoneczne w gminie Jaświły

Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059

2015

503.823,50

-

503.823,50

135.811,50

-

368.012,00

-

6. Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2015

40.357,00

-

40.357,00

40.357,00

-

-

-

-

7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mociesze

Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050

8. Budowa altany we wsi Mociesze Dz. 700, rozdz. 70005 § 6050

2015

2015

3.610,00

4.463,82

-

-

3.610,00

4.463,82

3.610,00

4.463,82

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Zakup aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum w Jaświłach, Dz. 801, rozdz. 80110 § 6060

2015

4.349,00

-

4.349,00

4.349,00

-

-

-

-

10. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do jednostek OSP Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2015

12.460,00

-

12.460,00

6.460,00

-

-

6.000,002)

-

11. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050

2015

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

-

-

-

-

12. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057

2015

65.568,56

-

65.568.56

-

-

-

65.568,563)

RAZEM

1.307.430,80

21.740,25

1.285.690,55

372.488,89

-

530.872,91

382.328,75

-

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartej umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach dotacji KG PSP - 2000 zł i Województwa Podlaskiego - 4.000 zł

3) Kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu ujęta na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej z Województwem Podlaskim w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Do załącznika Nr 1:

I. Zmiana planowanych dochodów na realizację zadań w ramach porozumień między jst została dokonana została poprzez przeniesienie planu pomocy finansowej gminie ze środków Województwa Podlaskiego z dz. 750 - Administracja publiczna, z rozdz. 75023 § 6300 w kwocie 4.000 zł do dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6300. Zmiana klasyfikacji dokonana została stosownie do przeznaczenia w/w środków dla jednostki OSP w Mikicinie na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej.

II. Zmiany planowanych dochodów na realizację zadań własnych dokonano w związku z już otrzymanymi dochodami, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększono plan środków w rozdz. 01010 § 0750 o 3.650 zł w związku z podwyższeniem czynszu firmie "Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Białymstoku" za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Wyższy czynsz ustalono z uwagi na przekazanie w roku 2015 nowych środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji pn. Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013. W związku z zakończoną inwestycją, otrzymano również środki z PROW w kwocie wyższej o 3.514 zł i wprowadzono je do planu w rozdz. 01010 § 6207. Środki te stanowią płatność za dokumentację projektową sfinansowaną w roku poprzednim ze środków własnych gminy, dlatego w roku bieżącym przeznacza się je na wydatki gminy nie związane z tą inwestycją. Zwiększenia w rozdz. 01095 w poszczególnych paragrafach dokonano w związku z otrzymanymi wpłatami za dzierżawę gruntów rolnych, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpłatą odsetek za zwłokę.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan zwiększono w związku z wyższymi od zakładanych na początku roku dochodów ze zbycia przez gminę prawa własności do nieruchomości odziedziczonych w spadku po zmarłym mieszkańcu gminy, odsetek od tych wpłat oraz wpływów ze sprzedaży drzew z działki, stanowiącej mienie gminy.

3. Dz. 750 - Administracja publiczna. Wprowadzono plan dochodów ze sprzedaży wydawnictwa o gminie Jaświły w kwocie 130 (rozdz. 75023 § 0840) oraz wyższe dochody z prowizji gminy od przekazanych w terminie składek na ubezpieczenia zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75023 § 0970).

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Podwyższono plan wpływów z odpłatności za wydane umundurowanie w rozdz. 75412 § 0970 o 1.100 zł, stosownie do ustaleń Zarządu Gminnego OSP w tej sprawie.

5. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wyższe wpływy uzyskano w rozdz. 75616 § 0910 - odsetki od podatków i opłat lokalnych, wobec czego zwiększono plan o 6.000 zł. W rozdz. 75618 § 0690 otrzymano ustalone decyzjami opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych za rok 2015, wobec czego zwiększono plan o uzyskane dodatkowo dochody w wysokości 7.000 zł.

6. Dz. 758 - Różne rozliczenia. Dokonano przeniesień planu środków pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszy sołeckich, stosownie do pisma otrzymanego z PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.111.2015.AK z 28 sierpnia 2015 r.

7. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Wprowadzono wyższy plan dochodów własnych gminy z realizacji zadań zleconych w zakresie odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 § 2360 o 150 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zwiększono plan dochodów z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze o 6.533 zł z uwagi na wyższą liczbę osób objętych tymi usługami i zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności.

8. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenia dokonano w rozdz. 85412 § 0830 o kwotę 1.173 zł w związku z otrzymaniem odpłatności za korzystanie z zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży

III. Zmiana dochodów na zadania zlecone wynika z otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 w kwocie 6.014 zł, stosownie do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3101-6-2/36/15 z dnia 11 września 2015 r.

Do załącznika Nr 2:

Zmiana planowanych wydatków została dokonana:

I. Na zadania własne gminy w:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, gdzie zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 24.000 zł, z tego w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o 12.000 zł, w tym w § 4210 o 8.925 zł i § 4300 o 6.075 zł oraz w rozdz. 80110 - Gimnazja o 12.000 zł, w tym w § 4210 o 8.925 zł i w § 4300 o 6.075 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii systemu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaświłach, stosownie do pisma Dyrektora Zespołu Szkół znak: Z.Sz.311.11.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększeniu uległa liczba środowisk, w których świadczone są usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia jak również na umowę o pracę. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 7.000 zł, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.100 zł i składki na FUS od wynagrodzeń o kwotę 1.488,10 zł.

II. Zmiana wydatków na zadania zlecone wynika z otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751, w rozdz. 75108 w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej, odpowiadających rodzajom wydatków określonych w pismach Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3101-6-2/36/15 z dnia 11 września 2015 r. oraz nr DBŁ.580-2/15 z 11.09.2015 r.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama