reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 55.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 19 475 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 222 007 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 241 482 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 17 862 152 zł z tego:

- dochody bieżące 15 204 288

- dochody majątkowe 2 657 864 zł Plan wydatków ogółem 17 264 472 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 208 645

- na wydatki majątkowe 5 055 827

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 140 494,00

1 300,00

1 141 794,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

1 300,00

1 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

1 300,00

1 300,00

852

Pomoc społeczna

337 032,00

12 982,00

350 014,00

85216

Zasiłki stałe

73 932,00

12 982,00

86 914,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

73 932,00

12 982,00

86 914,00

Razem:

15 943 404,00

14 282,00

15 957 686,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 633,00

5 178,00

34 811,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

5 178,00

5 178,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 178,00

5 178,00

801

Oświata i wychowanie

29 789,00

15,00

29 804,00

80101

Szkoły podstawowe

15 639,00

15,00

15 654,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 639,00

15,00

15 654,00

Razem:

1 899 273,00

5 193,00

1 904 466,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 893 565,00

0,00

1 893 565,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

77 000,00

11 000,00

88 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

74 000,00

10 000,00

84 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

1 000,00

2 600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 575 600,00

- 25 800,00

1 549 800,00

4260

Zakup energii

20 500,00

- 5 800,00

14 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

134 900,00

- 20 000,00

114 900,00

75095

Pozostała działalność

162 905,00

14 800,00

177 705,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

111 100,00

14 000,00

125 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 900,00

2 000,00

22 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 732,00

300,00

3 032,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 173,00

- 1 500,00

11 673,00

801

Oświata i wychowanie

5 002 580,00

1 300,00

5 003 880,00

80101

Szkoły podstawowe

2 680 998,00

97 300,00

2 778 298,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 064 579,00

140 607,00

1 205 186,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 600,00

- 6 607,00

6 993,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

105 000,00

- 12 000,00

93 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400,00

1 300,00

1 700,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 218,00

- 7 000,00

10 218,00

4430

Różne opłaty i składki

18 614,00

- 9 000,00

9 614,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

690 255,00

0,00

690 255,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

109 493,00

- 12 500,00

96 993,00

4300

Zakup usług pozostałych

91 000,00

8 000,00

99 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 900,00

4 500,00

7 400,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 710,00

- 10 000,00

7 710,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

- 6 000,00

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

- 4 000,00

3 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

55 106,00

- 52 000,00

3 106,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 000,00

- 42 000,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000,00

- 7 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 3 000,00

0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

229 944,00

- 34 000,00

195 944,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

160 000,00

- 25 000,00

135 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

- 4 000,00

26 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 944,00

- 3 000,00

5 944,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

915 632,00

12 982,00

928 614,00

85216

Zasiłki stałe

73 932,00

12 982,00

86 914,00

3110

Świadczenia społeczne

73 932,00

12 982,00

86 914,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

383 600,00

0,00

383 600,00

90002

Gospodarka odpadami

300 000,00

0,00

300 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 206,00

- 25 000,00

10 206,00

4300

Zakup usług pozostałych

210 000,00

25 000,00

235 000,00

Razem:

15 345 724,00

14 282,00

15 360 006,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 633,00

5 178,00

34 811,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

5 178,00

5 178,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

400,00

400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

178,00

178,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 600,00

2 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 800,00

1 800,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

801

Oświata i wychowanie

29 789,00

15,00

29 804,00

80101

Szkoły podstawowe

15 639,00

15,00

15 654,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3 200,00

15,00

3 215,00

852

Pomoc społeczna

1 486 608,00

0,00

1 486 608,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 474 458,00

0,00

1 474 458,00

3110

Świadczenia społeczne

1 378 458,00

- 6 000,00

1 372 458,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 000,00

- 10 000,00

32 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 300,00

15 000,00

58 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

- 452,00

648,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

48,00

- 48,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

1 600,00

5 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

- 100,00

0,00

Razem:

1 899 273,00

5 193,00

1 904 466,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-580-7/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w dz. 751, rozdz. 75108 w kwocie 5 178 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2015 r., w kwocie 15 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.418.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 12 982 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101, na dofinansowanie książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w kwocie 1 300 złotych.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama