reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/45/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 909) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774 i poz. 1265), w wykonaniu uchwały Nr XII/70/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo zatwierdzonego Uchwałą Nr 196/XLI/02 Rady Gminy Szumowo z dnia 8 października 2002 roku z późn. zm.

§ 2. 1 Uchwala się zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych i powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego o łącznej powierzchni około 12,3 ha, położonych w obrębie wsi Szumowo w gminie Szumowo, zwaną dalej zmianą planów.

2. Granice obszaru objętego zmianą planów określa rysunek zmiany planów stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planów sporządzony na mapie sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:2000 zatytułowany "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo";

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planów;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. 1. Ustalenia zmiany planów są zawarte w formie ustaleń tekstowych stanowiących treść niniejszej uchwały oraz na rysunku zmiany planów stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustalenia tekstu zmiany planów są zawarte w przepisach ogólnych zawierających ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego zmianą planów oraz przepisach szczegółowych zawierających ustalenia odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia.

§ 5. 1. Na rysunku zmiany planów stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego zmianą planów;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne granice eksploatacji kruszywa naturalnego.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 6. 1. Zmiana planów określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) ustalenia dotyczące obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc parkowania, linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

12) przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Zmiana planów nie określa:

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego - na obszarze objętym zmianą planów nie występuje;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -na obszarze objętym zmianą planów nie występują i nie są wskazane do objęcia ochroną;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - na obszarze objętym zmianą planów nie występują;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na obszarze objętym zmianą planów nie występują;

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - na obszarze objętym zmianą planów nie wyznacza się obszarów wskazanych do objęcia procedurą scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7. Celem zmiany planów jest:

1) stworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych;

2) przeznaczenie terenów pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego;

3) wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz określenie zasad zagospodarowania terenów minimalizujących skutki wpływu ustaleń zmiany planów na środowisko.

§ 8. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany planów liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczeniu lub funkcji terenu - należy przez to rozumieć sposób zagospodarowani terenu;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi -główny sposób zagospodarowania terenu;

5) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, które nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu, a je uzupełnia i wzbogaca;

6) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi określające jego przeznaczenie podstawowe;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub jego najdalej wysunięte elementy, z wyłączeniem elementów wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd, schody zewnętrzne itp.;

8) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków oraz inne obiekty kubaturowe;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy: budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej lub terenu, wyrażoną w metrach lub w stosunku procentowym do powierzchni działki lub terenu;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku wyrażoną w liczbie kondygnacji nadziemnych lub w metrach od poziomu terenu (przy najniżej położonym wejściu do budynku na I kondygnacji nadziemnej) do najwyżej położonej krawędzi dachu;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu pokrytą trwałą roślinnością naturalną lub urządzoną;

12) tymczasowym sposobie zagospodarowania - należy przez to rozumieć określony uchwałą sposób korzystania z terenu do czasu docelowego zainwestowania, zgodnego z funkcją terenu określoną w zmianie planów oraz w przepisach szczególnych i odrębnych;

13) działalność produkcyjno - usługowa - należy przez to rozumieć działalność związaną z wydobywaniem, przeróbką i uszlachetnianiem kopaliny, wytwarzaniem dóbr materialnych opartych o wydobywany surowiec, a także z obsługą zakładu górniczego (warsztaty, magazyny, składy itp.);

14) nieprzekraczalnej granicy eksploatacji - należy przez to rozumieć linię, której nie można przekroczyć podczas eksploatacji kopaliny;

15) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych;

16) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;

17) koncesji - należy przez to rozumieć decyzję właściwych organów na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż, wydaną na podstawie przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego;

18) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą szczególną;

19) rekultywacji terenów - należy przez to rozumieć nadanie lub przywrócenie terenom zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie ich rzeźby, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg;

20) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć powszechnie obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1, a których znaczenie definiują przepisy odrębne, należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych przepisach, według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia zmiany planów.

§ 9. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty leśne sklasyfikowane jako użytki leśne klasy LsVI o powierzchni 1,3744 ha, na które uzyskano zgodę Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja znak: DNG-III.7151.13.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

2. Pozostałe grunty przeznaczone w zmianie planów na cele nierolnicze i nieleśne obejmują użytki rolne i kopalne, na przeznaczenie których zgoda nie jest wymagana.

Rozdział 2.

USTALENIA OGÓLNE

DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANÓW

§ 10. 1. Przedmiotem zmiany planów są tereny o następującym oznaczeniu i przeznaczeniu podstawowym:

1) tereny produkcyjno - usługowe - P;

2) tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego - PG,

3) teren komunikacji - KDW (droga wewnętrzna).

2. Określone w ust. 1 przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy sposób ich użytkowania. Zmiana planów dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 11. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) sytuowanie nowych budynków z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zachowanie nieprzekraczalnych granic eksploatacji kruszywa naturalnego;

3) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z określoną zmianą planów funkcją terenów;

4) zagospodarowanie zielenią niezabudowanych i nieutwardzonych części terenów przylegających do dróg;

5) sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z kierunkami określonymi w stosownej decyzji właściwego organu.

§ 12. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) zakaz prowadzenia działalności, która może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granicami terenów, do których przedsiębiorca posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ochrona środowiska gruntowo - wodnego poprzez zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków niespełniających warunków określonych w przepisach odrębnych;

3) obowiązek oczyszczania w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, zanieczyszczonych wód opadowych przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub do gruntu;

4) ochrona powietrza atmosferycznego poprzez obowiązek przestrzegania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

5) ochrona klimatu akustycznego poprzez obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu i wibracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

6) ochrona powierzchni ziemi przed odpadami poprzez zakaz zanieczyszczania i składowania na terenach produkcyjno - usługowych oraz w wyrobiskach poeksploatacyjnych odpadów komunalnych i niebezpiecznych;

7) ochrona przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym poprzez zachowanie stosownych odległości od urządzeń elektroenergetycznych;

8) realizacja ogrodzeń terenów w sposób umożliwiający przemieszczanie się przedstawicieli drobnej fauny, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków.

§ 13. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w Rozdziale 3 uchwały.

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1) na obszarze objętym zmianą planów nie występują tereny prawnej ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody;

2) na terenie i obszarze górniczym ustanowionych w koncesji na wydobycie kopaliny obowiązują ustalenia zawarte w koncesji i przepisach odrębnych;

3) w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego przedsiębiorca jest zobowiązany do:

a) wykonania projektu zagospodarowania złoża uwzględniającego postanowienia niniejszej zmiany planów,

b) uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny jako podstawy działalności gospodarczej, która uściśli warunki wydobycia;

4) zmiana planów ustala następujące zasady ochrony i gospodarowania złoża kopaliny:

a) prowadzenie eksploatacji przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku, przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny,

b) ochrona udokumentowanych zasobów geologicznych kopaliny przed zabudową,

c) obowiązek zachowania filarów i pasów ochronnych od obiektów budowlanych, wszelkich terenów nie należących do użytkownika, dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakaz składowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, z wyłączeniem składowania nadkładu oraz odpadów powstających przy eksploatacji i sortowaniu kopaliny,

e) zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego poprzez właściwie prowadzoną eksploatację kruszywa i zabezpieczenie skarp wyrobisk przed osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z dokumentacją geologiczną oraz wykonanie ogrodzenia lub umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

f) utrzymanie w należnym stanie technicznym ciągów komunikacyjnych obsługujących teren górniczy oraz uczestniczenie w kosztach urządzenia dróg dojazdowych,

g) gromadzenie zdejmowanej warstwy gleby i nadkładu na tymczasowych zwałowiskach celem wykorzystania ich do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z programem rekultywacji (m.in. stawy hodowlane),

h) sukcesywne prowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych poprzez wyrównanie skarp i dna wyrobisk, odtwarzanie pokrywy glebowej, nasadzenia roślinności dostosowanej do siedlisk przyrodniczych itp.;

5) po zakończeniu eksploatacji i likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a) utrzymania w należytym stanie technicznym ciągów komunikacyjnych obsługujących teren górniczy,

b) zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego,

c) zabezpieczenia niewykorzystanych części złoża.

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ustala się zakaz wszelkiej innej zabudowy, niż wymienionej w niniejszej uchwale,

2) obowiązek zgłaszania do Sił Powietrznych RP wszelkich projektowanych obiektów 0 wysokości co najmniej 50 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zostały określone w Rozdziale 3 uchwały.

§ 16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) z drogi wewnętrznej (ul. Przemysłowa) oznaczonej na rysunku zmiany planów symbolem 3 KDW, dla której ustala się następujące parametry:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 15 m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy - 10 m od linii rozgraniczającej,

b) z drogi publicznej (ul. Cmentarna) położonej poza granicami zmiany planów oznaczonej na rysunku zmiany planów symbolem KD,

c) na terenach produkcyjno - usługowych ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem następujących minimalnych wskaźników:

- budynki produkcyjne, magazyny, warsztaty - 3 miejsca na 10 zatrudnionych,

- zabudowa produkcyjno - usługowa - 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt produkcyjno - usługowy;

2) zasady zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno - bytowych i gospodarczych poprzez przyłącza indywidualne do istniejącego wzdłuż drogi dojazdowej (KD) wodociągu wiejskiego lub z ujęcia własnego,

b) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb produkcyjnych ze zbiornika wodnego powstałego w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, z istniejącego wodociągu poprzez przyłącze lub z ujęcia własnego,

c) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych ze wszystkich możliwych źródeł;

3) zasady odprowadzenia ścieków socjalno - bytowych: do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub zbiorników bezodpływowych, z okresowym wywozem ścieków do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków;

4) zasady odprowadzenia ścieków technologicznych (poprodukcyjnych):

a) z terenów produkcyjno - usługowych do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub po ich wstępnym oczyszczeniu w urządzeniach podczyszczających do zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

b) na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego po wstępnym oczyszczeniu w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych do wód i gruntu;

5) zasady odprowadzenia wód opadowych: z terenów produkcyjno - usługowych, w tym z utwardzonych nawierzchni i parkingów oraz z zaplecza technicznego na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego powierzchniowo z wykorzystaniem separatorów, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

6) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną w zależności od zapotrzebowania mocy z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez dostawcę energii elektrycznej,

b) dopuszcza się likwidację lub przebudowę istniejących i budowę nowych stacji transformatorowych oraz zasilających je linii średniego napięcia w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną - realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, bez dokonywania zmiany planu;

7) zasady zaopatrzenie w energię cieplną:

a) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków i potrzeb technologicznych przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła,

b) obiekty należy wyposażać w instalacje wykorzystujące niskoemisyjne nośniki energii cieplnej;

8) zakłada się rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w dostosowaniu do potrzeb lub świadczenia nowych usług telekomunikacyjnych;

9) gospodarka odpadami:

a) obowiązek segregacji i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami lokalnymi,

b) zakaz składowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych w wyrobiskach poeksploatacyjnych,

c) odpady poprodukcyjne powstałe w trakcie eksploatacji kruszywa naturalnego należy składować w wyrobiskach i wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

§ 17. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) okres wykorzystania terenów górniczych określa koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż wydana na podstawie przepisów odrębnych,

2) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w zmianie planów ustala się użytkowanie dotychczasowe.

§ 18. Ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) na terenach produkcyjno - usługowych i powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego należy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane w budynkach przez użytkowników we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP; z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dla obiektów zaprojektowanych na więcej niż 15 osób należy opracować "aneks OC" na przystosowanie budynku na ukrycie i uzgodnić projekt z organem właściwym do spraw obrony cywilnej;

3) należy zapewnić awaryjne studnie wody pitnej w promieniu minimum 800 m;

4) oświetlenie zewnętrzne (budynków, dróg) należy przystosować do zaciemniania i wygaszania;

5) obowiązek uwzględnienia systemu alarmowania i powiadamiania ludności w przypadku zagrożenia poprzez zamontowanie syren alarmowych o promieniu słyszalności nie większym niż 300 m;

6) przy projektowaniu obiektów i zmiany zagospodarowania terenów należy uwzględnić wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie:

a) projektowanie zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków oraz terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zapewnienie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych,

d) zaprojektowanie dróg pożarowych, umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

Rozdział 3.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W ZMIANIE PLANÓW

§ 19. Dla terenów o powierzchni około 5,8 ha oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem 1 P ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno - usługowa,

b) przeznaczenie uzupełniające: zaplecze warsztatowe, urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej, parking, zieleń urządzona;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja zakładów produkcyjno - usługowych,

b) realizacja zabudowy na części terenów objętych koncesją na wydobywanie kopaliny możliwa jest po wygaśnięciu koncesji i likwidacji zakładu górniczego, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 45 % powierzchni działek budowlanych,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 % powierzchni działek budowlanych,

c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynków administracyjno - biurowych: dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe oraz jedna kondygnacja podziemna, o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- budynków produkcyjnych i magazynowych oraz warsztatów maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- urządzeń produkcyjnych i instalacji przemysłowych uzależniona od wymogów technologicznych,

d) geometria dachów:

- budynków administracyjno-biurowych: dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych o maksymalnym kacie nachylenia do 40°,

- obiektów produkcyjnych nie ustala się;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od drogi publicznej dojazdowej (ul. Cmentarna) oznaczonej na rysunku zmiany planów symbolem KD - 15 m od krawędzi jezdni,

b) od drogi wewnętrznej (ul. Przemysłowa) oznaczonej na rysunku zmiany planów symbolem 3 KDW - 10 m od linii rozgraniczającej drogi,

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej (ul. Przemysłowa) oraz z drogi publicznej dojazdowej (ul. Cmentarna) występującej poza granicami zmiany planów,

b) realizacja miejsc parkingowych według wskaźników określonych w §16 pkt l lit. c;

6) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2 uchwały.

§ 20. Dla terenów o powierzchni około 6,5 ha oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem 2 PG, ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie podstawowe - powierzchniowa eksploatacji kruszywa naturalnego,

b) przeznaczenie uzupełniające - działalność produkcyjno - usługowa związana z funkcją podstawową, drogi wewnętrzne zakładowe, urządzenia infrastruktury technicznej;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz wszelkiej innej zabudowy, niż wymienionej w niniejszej uchwale,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z wydobywaniem, przeróbką i uszlachetnianiem kopaliny oraz związanych z obsługą zakładu górniczego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej na rysunku zmiany planów symbolem 3 KDW,

b) powierzchnia zabudowy - nie ustala się,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala się,

d) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynku administracyjno - biurowego: jedna kondygnacja nadziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektu,

- urządzeń produkcyjnych i instalacji przemysłowych: uzależniona od wymogów technologicznych,

e) geometria dachów:

- budynku administracyjno - biurowego: płaski lub dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych o maksymalnym kącie nachylenia do 40°,

- obiektów produkcyjnych i instalacji przemysłowych: w dostosowaniu do potrzeb technologicznych;

4) ustala się nieprzekraczalne granice eksploatacji kruszywa naturalnego:

a) od zabudowy: 10 m od najdalej wysuniętego w stronę wyrobiska elementu,

b) od drogi: 10 m od linii rozgraniczającej,

c) od napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej (ul. Przemysłowa) oznaczonej na rysunku zmiany planów symbolem 3 KDW i dróg zakładowych,

b) realizacja nowych zjazdów na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi;

6) ustalenia dotyczące rekultywacji:

a) obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych sukcesywnie w miarę przesuwania się frontu robót wydobywczych, nie dłużej niż 3 lata od chwili zakończenia eksploatacji,

b) wskazanie kierunku rekultywacji nastąpi na etapie decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji;

7) obowiązują ustalenia zmiany planów zawarte w Rozdziale 2 uchwały.

Rozdział 4.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planów:

1) dla terenów produkcyjno - usługowych oznaczonych symbolem 1 P - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego oznaczonych symbolem 2 PG - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenów komunikacji oznaczonych symbolem 3 KDW - w wysokości 1% (słownie: jeden procent).

§ 22. Uchyla się:

1) Uchwałę Nr 106/XXI/96 Rady Gminy w Szumowie z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. Łom. z 1997 r. Nr 1, poz. 8);

2) Uchwałę Nr 51/XI/99 Rady Gminy w Szumowie z dnia 2 września 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo dotyczącej obszaru położonego we wsi Szumowo w rejonie ulic Cmentarnej i Szkolnej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 33, poz. 532 z dnia 14 października 1999 roku);

3) Uchwałę Nr 179/XXXVII/02 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo dotyczącej obszaru położonego w Szumowie w rejonie ulic Przemysłowej, Cmentarnej i 1 Maja (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 15, poz. 419 z dnia 18 maja 2002 roku);

- w części dotyczącej obszaru objętego niniejszą zmianą planów.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/45/15
Rady Gminy Szumowo
z dnia 11 września 2015 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/45/15
Rady Gminy Szumowo
z dnia 11 września 2015 r.

określający sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) Rada Gminy Szumowo nie rozpatrywała uwag do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo - nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/45/15
Rady Gminy Szumowo
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Szumowo stwierdza, że na terenie objętym zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama