reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 października 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/157/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1065 i 1066).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik do Uchwały Nr XIV/117/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2015 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz dotyczące w szczególności:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) utrzymania czystości i porządku, a także do utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się na niej urządzeń;

2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

3) prowadzenia selektywnego zbierania frakcji wymienionych w ust. 2 odpadów komunalnych w sposób gwarantujący ich selektywny odbiór przez podmiot odbierający odpady lub Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z częstotliwością wskazaną w niniejszym Regulaminie,

4) minimalizowania objętości odpadów z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz odpadów wielomateriałowych,

5) zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady komunalne swobodnego dostępu do pojemników i/lub worków z dróg publicznych w terminach określonych w harmonogramie odbioru.

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie zawierające odpadów wymienionych w pkt
2-13,

2) papieru i tektury,

3) tworzyw sztucznych,

4) metali - drobnego złomu,

5) szkła kolorowego i bezbarwnego,

6) odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych,

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

8) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

9) zużytych baterii i akumulatorów,

10) budowlanych i rozbiórkowych,

11) przeterminowanych leków i chemikaliów,

12) zużytych opon,

13) odpadów wielomateriałowych.

3. Dopuszcza się zbieranie i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady - odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wraz z popiołem.

4. Dopuszcza się zbieranie i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady - odpadów z tworzyw sztucznych wraz z odpadami wielomateriałowymi.

5. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 2-13 mogą być przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z wydzielonych części nieruchomości służących do ruchu pieszego drogi publicznej niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń w miarę powstających potrzeb.

2. W przypadku oblodzenia, część nieruchomości służących do użytku publicznego należy posypać piaskiem lub innym środkiem uszorstniającym, niewyrządzającym szkód w środowisku naturalnym, w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Wymienione wyżej zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niezakłócających ruchu drogowego, a w przypadku braku takich miejsc - usunięte z nieruchomości.

4. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 4. Na terenie Gminy Goniądz dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i biodegradowalnych wykorzystywanych na terenie nieruchomości do własnych potrzeb bądź przekazywanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami odpadów oraz ich odzysku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz.1614).

§ 5. Na terenie Gminy Goniądz zabrania się:

1) składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

2) umieszczania odpadów komunalnych z każdego rodzaju nieruchomości w koszach ulicznych,

3) pozbywania się odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników na odpady komunalne będące w posiadaniu innych Właścicieli;

4) wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią, do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających,

5) spalania odpadów komunalnych.

§ 6. 1. Nieruchomości, na których powstają ścieki bytowe, przemysłowe lub inne, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą być przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku, wyposażone w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, powinien wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy i dostosować jego wielkość do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają wskazania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych tj. gnojówki i gnojowicy do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego oraz do kanalizacji sanitarnej.

Zabrania się także odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników przeznaczonych na gromadzenia płynnych odchodów zwierzęcych tj. gnojówki i gnojowicy.

4. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do:

1) zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę Goniądz;

2) zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

5. Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę Goniądz.

§ 7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem § 5 pkt 4 niniejszej uchwały w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

§ 8. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w spełniających normy pojemnikach o minimalnej pojemności, w zależności od przeznaczenia:

1) kosze uliczne - 30 l,

2) budownictwo jednorodzinne - 110 l,

3) budownictwo wielolokalowe - 1100 l,

4) placówki handlowe, usługowe i lokale gastronomiczne - 240 l,

5) budynki użyteczności publicznej, place, parkingi, cmentarze - 1100 l,

6) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze - 1100 l.

2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w innych pojemnikach niż wskazane w ust. 1 lub w workach z jednoczesnym zapewnieniem braku możliwości wydostania się ich na zewnątrz, powodując uciążliwości dla środowiska naturalnego i osób trzecich.

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach o minimalnej pojemności 60 l lub w workach:

1) w kolorze żółtym z napisem TWORZYWA SZTUCZNE - przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpadów wielomateriałowych,

2) w kolorze niebieskim z napisem PAPIER - przeznaczonych do gromadzenia papieru i makulatury,

3) w kolorze zielonym z napisem SZKŁO - przeznaczonych do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego,

4) w kolorze czerwonym METAL - przeznaczonych do gromadzenia opakowania z metali.

4. Dopuszcza się stosowanie innych kolorów worków do gromadzenia poszczególnych frakcji segregowanych odpadów komunalnych, pod warunkiem zachowania ich jednorodności.

5. W przypadku umieszczenia w worku lub w pojemniku z odpadami komunalnymi odpadów niezgodnych z rodzajem odpadu, który powinien się w nim znajdować, przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo przekwalifikowania ww. odpadów jako odpady niesegregowane (zmieszane) i jednocześnie powiadamia o tym fakcie Urząd Miejski w Goniądzu.

§ 10. Pojemniki i worki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i odbierających odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

§ 11. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne w szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji żrących i materiałów wybuchowych, odpadów ciekłych.

§ 12. 1. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej raz do roku oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym, w celu zapewnienia ich szczelności.

2. Dezynfekcja pojemników przeprowadzana jest środkami dezynfekcyjnymi przez Właścicieli pojemników.

§ 13. Pojemniki na odpady komunalne Właściciele nieruchomości zobowiązani są ustawić w graniach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), na równej nawierzchni, w miarę istniejącej możliwości - utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 14. 1. Właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o minimalnej pojemności od 110 l do 1100 l.

2. Liczba i pojemność pojemników musi być proporcjonalna do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu odpadów na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika nagromadzenia odpadów wynoszącego 20 l/mieszkańca/tydzień odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i 15 /mieszkańca/tydzień odpadów segregowanych. Łączna objętość pojemników powinna zabezpieczać gromadzenie odpadów w ilości uwzględniającej liczbę mieszkańców i częstotliwość opróżniania.

§ 15. Właściciele domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku zobowiązani są do wyposażenia jej w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) stosownie do potrzeb, jednak o pojemności nie mniejszej niż 110 l.

§ 16. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, placach zabaw.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w granicy nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście bądź dojazd, systematyczny, zgodny z harmonogramem.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem właścicieli domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku, obowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości i przekazania ich dla przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

§ 18. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż:

1) na terenie miasta Goniądza w zabudowie wielolokalowej - 1 raz w tygodniu,

2) na terenie miasta Goniądza w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 2 tygodnie,

3) na terenie gminy Goniądz w zabudowie wielolokalowej - 1 raz na 2 tygodnie,

4) na terenie gminy Goniądz w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu,

5) na terenie miasta i gminy Goniądz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku - 1 raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek bezzwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu imprezy.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych za dodatkową odpłatnością przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego remontu, wykonywanego we własnym zakresie, dostarczone do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w odpowiednich pojemnikach.

8. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odbierany jest od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, bądź należy przekazać do specjalistycznych punktów lub Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

9. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

10. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej należy dostarczyć do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisano umowę. Wykonanie zamówienia realizowane jest w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. Częstotliwość opróżniania oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

5. Podmiot odbierający nieczystości płynne musi spełniać wymagania zawarte w Uchwale Nr XXVI/152/2012 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 20. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 21. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 22. 1. W zabudowie jednorodzinnej powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane we własnym zakresie przez Właścicieli nieruchomości poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, pod warunkiem, że nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji mogą być dostarczane do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź odbierane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 23. Organizacja selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym Regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 24. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu, natomiast podmiot odbierający odpady od Właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne wraz z odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi,

2) metale- drobny złom,

3) papier i makulaturę,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) odpady zmieszane.

Pozostałe odpady zebrane selektywnie należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź przekazać podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych w trakcie organizowanych akcji zbiórki odpadów.

§ 25. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 2:

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady cieknące w opakowaniach,

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych, które na podstawie umowy powinny być odebrane w sposób selektywny przez podmiot uprawniony (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) folia po sianokiszonce,

12) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane).

3. Postępowanie z opadami niebezpiecznymi, w tym z azbestem, określają odrębne przepisy prawa.

4. Postępowanie z odpadami materiałów wybuchowych regulują odrębne przepisy prawne.

5. Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji regulują odrębne przepisy prawa.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 26. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciele lub opiekunowie psa zobowiązani są do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekunowie psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych lub nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych, mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Zwłoki zwierzęce należy usuwać niezwłocznie, dostarczając je do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części lub przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący chów i/lub hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości i nieruchomości do nich przyległych,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie uciążliwości takich jak: hałas, odór

4) składować obornik w takiej odległości od granicy nieruchomości, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

5) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest chów i/lub hodowla zwierząt, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku wiosną i jesienią.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 28. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych obowiązani są do tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości w miarę potrzeb.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb ma terenie gminy lub jej części.

3. W przypadku znacznego wzrostu populacji gryzoni lub na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostanie podjęta przez Właścicieli nieruchomości deratyzacja na określonych terenach i/lub inne działania wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.

4. W przypadku trenów publicznych obowiązek ten spoczywa na Gminie Goniądz.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama