reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 m, art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Goniądz:

1) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, listownie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument przekazać:

1) w formacie elektronicznym XML,

2) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej "e-PUAP",

3) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany bądź okoliczności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz.377).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY GONIĄDZ

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i 122)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Goniądz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i 122)

Organ/Miejsce składania

Burmistrz Goniądza

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

I. Dane identyfikacyjne:

*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając ×, należy wybrać jedną możliwość)

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

?

Inny podmiot

Nazwa pełna*, NIP*/Imię i nazwisko, PESEL**

Telefon kontaktowy (według uznania)

II. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

III. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne bądź oznaczenie ewidencyjne działki) :

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DZIAŁKA/DZIAŁKI OZNACZONA NR GEODEZYJNYM

OBRĘB

IV. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając ×, należy wybrać jedną możliwość)

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji (zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji z dnia ……………………………….

dotyczy opłaty od miesiąca ……..- …………. roku

i polega na:

- zmianie sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych ?

- zmianie ilości osób ?

- inne, jakie………………………………………………………….. ?

V. OŚWIADCZAM, ŻE:

? niegromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając ×, należy wybrać jedną możliwość)

Nieruchomość ogółem zamieszkuje ………… osoba/osób, co stanowi …………. gospodarstwo/a domowe.

(wskazać liczbę mieszkańców i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(dotyczy podmiotów będących i niebędących osobami fizycznymi)

Wyszczególnienie

Stawka opłaty

za 1 miesiąc

Liczba gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1

2

3

4

5 i więcej osób

SUMA

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

2. Stawka opłaty zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/210/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ze wskazaną mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY GONIĄDZ

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i 122)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Goniądz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i 122)

Organ/Miejsce składania

Burmistrz Goniądza

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

I. Dane identyfikacyjne:

*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając ×, należy wybrać jedną możliwość)

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

?

Inny podmiot

Nazwa pełna*, NIP*/Imię i nazwisko, PESEL**

Telefon kontaktowy (według uznania)

II. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

III. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne bądź oznaczenie ewidencyjne działki) :

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DZIAŁKA/DZIAŁKI OZNACZONA NR GEODEZYJNYM

OBRĘB

IV. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając ×, należy wybrać jedną możliwość)

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji (zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji z dnia ……………………………….

dotyczy opłaty od miesiąca ……..- …………. roku

i polega na:

- zmianie sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych ?

- zmianie ilości osób ?

- inne, jakie………………………………………………………….. ?

V. OŚWIADCZAM, ŻE:

? niegromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając ×, należy wybrać jedną możliwość)

Nieruchomość ogółem zamieszkuje ………… osoba/osób, co stanowi …………. gospodarstwo/a domowe.

(wskazać liczbę mieszkańców i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(dotyczy podmiotów będących i niebędących osobami fizycznymi)

Wyszczególnienie

Stawka opłaty

za 1 rok

Liczba domków letniskowych/ innych nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych

Stawka opłaty

SUMA

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

2. Stawka opłaty zatwierdzona uchwałą Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama