reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 20 ust. 1 i art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 1265)oraz art.12 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu(Dz.U.z 2015r. poz.774), w związku z wykonaniem uchwały Nr VII/67/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II", stwierdzając, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa zatwierdzonego Uchwałą Nr 75/XV/99 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miasta Grajewo Nr XXI/119/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. i Nr XXI/140/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II", uchwalonego uchwałą
Nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 390), zwaną dalej zmianą planu.

2. Przedmiotem zmiany planu są ustalenia szczegółowe tekstu planu w zakresie dotyczącym parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. symbolami: 3 MW, 4.1 MW-U i 4.2 MW-U.

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

2. Zmiana planu nie powoduje zmian na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r.

3. Zmiana planu nie wpływa na sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r.

§ 3. W uchwale Nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 390), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 w pkt. 3:

a) lit. a-c otrzymują brzmienie:

powierzchnia zabudowy: do 45 % powierzchni terenu,

b) intensywność zabudowy: do 1,6,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 25 % powierzchni terenu, w tym realizacja zieleni ozdobnej od strony dróg i zieleni urządzonej z placem rekreacyjno-wypoczynkowym,",

b) w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

nieprzekraczalna wysokość: pięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna,";

2) w § 21 w pkt. 3:

a) lit. a-c otrzymują brzmienie:

powierzchnia zabudowy: do 45 % powierzchni terenu,

b) intensywność zabudowy: do 1,6,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 25 % powierzchni terenu, w tym urządzenie zieleni na cele rekreacji oraz zieleni izolacyjnej od strony ul. Wojska Polskiego (01 KD-G),",

b) w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

nieprzekraczalna wysokość: pięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna,".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik do Uchwały Nr XIII/104/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 2015 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 1265) Rada Miasta Grajewo stwierdza, że do projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II", wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29.07.2015 r. do 19.08.2015 r, w wyznaczonym terminie do dnia 3.09.2015 r. nie wniesiono żadnych uwag.

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany planu nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama