Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania "Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 260 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. nr 595 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. nr 594 ze zm.), Uchwały Nr VIII/66/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)", Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania pn."Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)" strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z Uchwałą Nr VIII/66/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku powierza się Gminie Turośń Kościelna prowadzenie zadania pn."Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)".

2. Inwestorem zadania objętego porozumieniem jest Wójt Gminy Turośń Kościelna.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi powiatowej Nr 1518B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Wójtowi Gminy Turośń Kościelna na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

3. Zarząd Powiatu Białostockiego uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg wykonującego obowiązki zarządcy drogi.

4. Zarząd Powiatu Białostockiego na zadanie określone w § 1 ust. 1 posiada zabezpieczone środki finansowe w wysokości do 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Środki te mogą zostać wydatkowane wyłącznie na cel związany z zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania.

§ 3. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub istotnych postanowień porozumienia przez Gminę Turośń Kościelna, Zarząd Powiatu może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru zadania, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Gminy Turośń Kościelna i dwa egzemplarze dla Powiatu Białostockiego.

Starosta


Antoni Pełkowski


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Turośń Kościelna


Grzegorz Jakuć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe