Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 188/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 14 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 577 737,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 621 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 43 478,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 68 516 429,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 542 565,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 463 385,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 671 272,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 792 113,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 października 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 248 366,00

546 557,00

2 794 923,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

26 800,00

12 900,00

39 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

26 800,00

12 900,00

39 700,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

862 018,00

477 709,00

1 339 727,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

819 018,00

477 709,00

1 296 727,00

85216

Zasiłki stałe

366 852,00

55 948,00

422 800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

366 852,00

55 948,00

422 800,00

Razem:

60 040 325,00

546 557,00

60 586 882,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

134 561,00

20 680,00

155 241,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

19 853,00

20 680,00

40 533,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 853,00

20 680,00

40 533,00

852

Pomoc społeczna

7 361 732,00

10 500,00

7 372 232,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

31 500,00

10 500,00

42 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

31 500,00

10 500,00

42 000,00

Razem:

7 837 705,00

31 180,00

7 868 885,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 października 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 684 123,00

0,00

5 684 123,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 613 791,00

0,00

4 613 791,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 939 231,00

- 26 900,00

2 912 331,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

58 910,00

- 5 000,00

53 910,00

4410

Podróże służbowe krajowe

11 753,00

- 5 000,00

6 753,00

4430

Różne opłaty i składki

83 200,00

5 000,00

88 200,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0,00

26 900,00

26 900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

18 232,00

5 000,00

23 232,00

801

Oświata i wychowanie

25 989 367,00

0,00

25 989 367,00

80101

Szkoły podstawowe

10 746 352,00

1 628,00

10 747 980,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

26 510,00

1 628,00

28 138,00

80104

Przedszkola

5 386 040,00

0,00

5 386 040,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 855,00

200,00

8 055,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9 760,00

- 200,00

9 560,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

63 589,00

- 1 628,00

61 961,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 451,00

- 1 628,00

12 823,00

852

Pomoc społeczna

5 847 091,00

546 557,00

6 393 648,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

26 800,00

12 900,00

39 700,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

26 800,00

12 900,00

39 700,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 282 162,00

477 709,00

1 759 871,00

3110

Świadczenia społeczne

1 265 362,00

477 709,00

1 743 071,00

85216

Zasiłki stałe

366 852,00

55 948,00

422 800,00

3110

Świadczenia społeczne

366 852,00

55 948,00

422 800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 931 878,00

0,00

4 931 878,00

90095

Pozostała działalność

265 974,00

0,00

265 974,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

4 500,00

5 100,00

4260

Zakup energii

15 500,00

- 2 866,00

12 634,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6 530,00

- 1 634,00

4 896,00

926

Kultura fizyczna

14 663 492,00

0,00

14 663 492,00

92601

Obiekty sportowe

13 435 405,00

0,00

13 435 405,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

226 008,00

- 250,00

225 758,00

4300

Zakup usług pozostałych

88 033,00

250,00

88 283,00

Razem:

65 987 281,00

546 557,00

66 533 838,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

134 561,00

20 680,00

155 241,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

19 853,00

20 680,00

40 533,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

20 680,00

20 680,00

852

Pomoc społeczna

7 361 732,00

10 500,00

7 372 232,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

31 500,00

10 500,00

42 000,00

3110

Świadczenia społeczne

30 870,00

10 290,00

41 160,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

528,00

176,00

704,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

90,00

30,00

120,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,00

4,00

16,00

Razem:

7 837 705,00

31 180,00

7 868 885,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 577 737,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75108 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 14.10.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-44-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 680,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdz. 85213 § 2030 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 06.10.2015 r. nr FB-II.3111.415.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 900,00 zł na zadanie własne,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 07.10.2015 r. nr FB-II.3111.454.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na IV kwartał 2015 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone,

4) rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.416.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 477 709,00 zł na zadanie własne,

5) rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.471.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 55 948,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 577 737,00 zł są następujące:

1) rozdział 75108 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 680,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,

2) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 - 10 290 zł, § 4010 - 176 zł, § 4110 - 30 zł, § 4120 - 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

4) rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 477 709,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

5) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 948,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 43 478,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4410 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu,

2) przesuwa się kwotę 26 900,00 zł w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku ugody sądowej dla pracownicy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę,

3) przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4430 z przeznaczeniem na opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat,

4) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 628,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdziału 80101 § 4240 tytułem zabezpieczenia przez Miasto 20 % wkładu własnego na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń",

5) dokonuje się przesunięcia środków w planie PM nr 2 na kwotę 200,00 zł w rozdz. 80104 z § 4360 do § 3020 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

6) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 4 500,00 zł w rozdz. 90095 z § 4520 - 1 634,00 zł i z § 4260 - 2 866,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk domków dla wolno żyjących kotów,

7) dokonuje się przesunięcia środków w planie MOSiR na kwotę 250,00 zł w rozdz. 92601 z § 4210 (stadion) do § 4300 (stadion) z przeznaczeniem na usługę monitoringu stadionu miejskiego.

§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1. W Urzędzie miasta w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 18 450,00 zł w rozdz. 70075 § 4300 z poz. mapping 3D podczas otwarcia basenu i muzeum, publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń, promocja miasta poprzez wykorzystanie lokalnych artystów, wykonanie zdjęć z lotu ptaka do poz. promocja miasta przez Klub Sportowy "Warmia" Grajewo poprzez udział tej drużyny w części cyklu rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w okresie X-XI 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe