Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 7 października 2015r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kudrycze, gm. Zabłudów

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym Kudrycze, gm. Zabłudów, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 26 sierpnia 2015 roku do 15 września 2015 roku, stały się z dniem 07 października 2015 rokudanymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Starosta


Antoni Pełkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe