reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29/136/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 8 października 2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379,
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130,
poz. 1190) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 1.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 4.941,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 5.941,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 62.489.093,05 zł.,

a) plan dochodów bieżących 53.240.460,33 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,

2) plan wydatków ogółem 65.179.001,05 zł.,

a) plan wydatków bieżących 51.585.464,33 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.689.908,00 zł. są wolne środki
w kwocie 2.160.277,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29/136/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

801

Oświata i wychowanie

597 675,00

0,00

1 000,00

598 675,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

209 051,00

0,00

0,00

209 051,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

27 650,00

0,00

1 000,00

28 650,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

bieżące

razem:

41 507 277,00

0,00

1 000,00

41 508 277,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 010 437,00

0,00

0,00

1 010 437,00

majątkowe

majątkowe

razem:

9 248 632,72

0,00

0,00

9 248 632,72

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

351 627,00

0,00

0,00

351 627,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Planprzedzmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Planpozmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

11 732 183,33

0,00

0,00

11 732 183,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 780 858,00

0,00

0,00

4 780 858,00

Ogółem:

62 488 093,05

0,00

1 000,00

62 489 093,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 142 922,00

0,00

0,00

6 142 922,00

bieżące

razem:

53 239 460,33

0,00

1 000,00

53 240 460,33

majątkowe

razem:

9 248 632,72

0,00

0,00

9 248 632,72


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/136/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

24 300,00

0,00

24 300,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 300,00

0,00

24 300,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

748 452,00

22 288,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

748 452,00

22 288,00

726 164,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

196 835,00

196 835,00

0,00

zmniejszenie

-1 500,00

-1 500,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

195 335,00

195 335,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

196 835,00

196 835,00

0,00

zmniejszenie

-1 500,00

-1 500,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

195 335,00

195 335,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

196 835,00

196 835,00

0,00

zmniejszenie

-1 500,00

-1 500,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

195 335,00

195 335,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16 923 319,00

16 905 519,00

17 800,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 500,00

2 500,00

0,00

po zmianach

16 925 819,00

16 908 019,00

17 800,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

przed zmianą

2 314 625,00

2 314 625,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 500,00

2 500,00

0,00

po zmianach

2 317 125,00

2 317 125,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

przed zmianą

1 000,00

1 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 000,00

1 000,00

0,00

po zmianach

2 000,00

2 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

25 000,00

25 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 500,00

1 500,00

0,00

po zmianach

26 500,00

26 500,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

52 673 065,72

39 829 993,00

12 843 072,72

zmniejszenie

-1 500,00

-1 500,00

0,00

zwiększenie

2 500,00

2 500,00

0,00

po zmianach

52 674 065,72

39 830 993,00

12 843 072,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3 281 256,00

3 281 256,00

0,00

zmniejszenie

-3 441,00

-3 441,00

0,00

zwiększenie

3 441,00

3 441,00

0,00

po zmianach

3 281 256,00

3 281 256,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

3 281 256,00

3 281 256,00

0,00

zmniejszenie

-3 441,00

-3 441,00

0,00

zwiększenie

3 441,00

3 441,00

0,00

po zmianach

3 281 256,00

3 281 256,00

0,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

przed zmianą

2 121 458,00

2 121 458,00

0,00

zmniejszenie

-3 441,00

-3 441,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 118 017,00

2 118 017,00

0,00

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

przed zmianą

433 626,00

433 626,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 441,00

3 441,00

0,00

po zmianach

437 067,00

437 067,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

11 732 183,33

11 732 183,33

0,00

zmniejszenie

-3 441,00

-3 441,00

0,00

zwiększenie

3 441,00

3 441,00

0,00

po zmianach

11 732 183,33

11 732 183,33

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

65 178 001,05

51 584 464,33

13 593 536,72

zmniejszenie

-4 941,00

-4 941,00

0,00

zwiększenie

5 941,00

5 941,00

0,00

po zmianach

65 179 001,05

51 585 464,33

13 593 536,72

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama