reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę- 203 776,35 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę- 2 575,89 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 343 607,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę- 142 406,54 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-16 459 767,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące-16 024 705,14 zł;

2) dochody majątkowe-435 062,35 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-16 925 258,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące- 15 408 270,86 zł;

2) wydatki majątkowe-1 516 987,93 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 października 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego

Planowane wydatki na zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Wartość zadania ogółem

Środki wynikające z planów na 2015 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

010

01010

6050

6057

6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne

422 723,12

422 723,12

135 281,12

287 442,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne

740 000,00

31 844,57

31 844,57

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''

188 834,19

108 505,35

16 275,80

92 229,55

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

750

75023

6060

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

6 600,00

6 600,00

6 600,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

900

90017

6010

Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

60 000,00

60 000,00

60 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

8.

700

70005

6050

Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie

57 000,00

57 000,00

57 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

9.

700

70005

6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt

4 000,00

4 000,00

4 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

10.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Długiej

w Burzynie - dokumentacja

i wykonanie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

11.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty, Witynie - Kucze Wielkie, Witynie - Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.

73 155,43

73 155,43

73 155,43

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

12.

600

60016

6660

Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne"

1 365,30

1 365,30

1 365,30

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

13.

750

75023

6050

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

1 738 678,04

950 193,77

570 522,22

379 671,55


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1:

W dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 4 878,00 zł, tj. o wpływy z dzierżawy urządzeń wodno - kanalizacyjnych. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 986,00 zł., tj. o kwotę wpłaconych odsetek z tytułu wyroku sądowego. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2015.AK z dnia 28 sierpnia 2015 r. dokonano przeniesienia w planie dochodów budżetowych, w wyniku których zmniejszono plan dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 2 575,89 zł., zwiększono zaś plan dotacji na realizację inwestycji o kwotę 5 391,35 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów budżetowych na łączną kwotę 190 521,00 zł., na podstawie następujących decyzji:

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz. 85214 - 189 172,00 zł. na wypłaty zasiłków okresowych;

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85213 - 1 349,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 201 200,46 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2:

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu.
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 85 436,00 zł. z paragrafu 6059 do paragrafu 6050.

W dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne
o kwotę 30 000,00 zł .

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych
w kwocie 1 500,00 zł. z paragrafu 4270 - zakup usług remontowych do paragrafu 4210 - zakup materiałów
i wyposażenia. Zmniejszono także plan wydatków w paragrafie 4260 - zakup energii o kwotę 5 470,54 zł.

W dziale 750 - Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6 150,00 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem". Łącznie kwota zwiększenia w dziale 750 wynosi 36 150,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.,
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 190 521,00 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 85214 - 189 172,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz.85213 - 1 349,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków budżetowych w kwocie 20 000,00 zł z paragrafu 4260 - zakup energii do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększy się o kwotę 201 200,46 zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" :

W załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" w poz.2 zmniejszono wartość zadania pn.: "Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne" o kwotę 8 155,43 zł. Z poz. 11 usunięto zadanie pn.: "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude - Borawskie" o wartości 45 000,00 zł. Zwiększono o kwotę 23 155,43 zł. wartość zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej
wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty Witynie - Kucze Wielkie, Witynie - Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac". Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadzono pod poz. 12 nowe zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem" - 30 000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama