reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3720/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr IX/64/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr IX/64/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis

p o s t a n a w i a :

- uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z: brakiem zgłoszenia projektu ww. Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność UchwałyRady Miejskiej
w Michałowie Nr IX/64/15.

U z a s a d n i e n i e W dniu 14 sierpnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr IX/64/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 3 września 2015 r. W piśmie wskazano m.in., iż przesyłając przedmiotową Uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nie dołączono informacji o tym, czy projekt tej Uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). W związku z powyższym, działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), wniesiono o dostarczenie do dnia 2 września 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku, ul. Branickiego 13, poświadczonego za zgodność z oryginałem zgłoszenia projektu ww. Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie
z wymogami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), bądź informacji o tym, iż projekt Uchwały nie został zgłoszony Prezesowi UOKiK. W dniu 1 września 2015 r. wpłynęła do tut. Izby informacja o braku zgłoszenia projektu badanej Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie poinformowano o przesłaniu do UOKiK projektu nowej uchwały w tym zakresie. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
3 września 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Przesyłając przedmiotową Uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku nie dołączono informacji o tym, czy projekt tej Uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 1 września 2015 r. wpłynęła do tut. Izby informacja z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Or.030.57.2015) o braku zgłoszenia projektu badanej Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Obowiązek zgłoszenia wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). W przepisie tym wskazuje się, że projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Kolegium Izby wskazuje ponadto na następujące nieprawidłowości. W § 3 pkt 7 Uchwały wskazano, że przedsiębiorca ubiegający się
o zwolnienie zobowiązany jest do przedłożenia: deklaracji lub informacji w sprawie podatku
od nieruchomości wraz z załącznikami. Zapis ten prowadzi do naruszenia zasad dotyczących składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości określonych w art. 6 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.). Przesłanki oraz termin złożenia deklaracji bądź informacji na podatek od nieruchomości zostały uregulowane w przepisie rangi ustawowej i nie mogą być przedmiotem regulacji aktu prawa miejscowego. W § 5 Uchwały wprowadzono zapis, iż w przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę oraz zapłaty należnego podatku za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia. Podkreślić trzeba, iż zasady informowania organu podatkowego o zdarzeniach mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym uregulowane zostały w przepisach
o charakterze ustawowym, w przywołanej już ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, natomiast podatkowe skutki utraty prawa do zwolnienia uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Ani przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, ani też przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie upoważniają Rady do uregulowania tych kwestii w drodze aktu prawa miejscowego. W § 6 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym podatnicy, którzy nabyli prawa do zwolnień na podstawie uchwały wymienionej w § 8 korzystają z nich do czasu zakończenia okresu objętego zwolnieniem. W § 8 Uchwały wprowadzono natomiast zapis, zgodnie z którym Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Podkreślić należy, iż przywołane w § 1 Uchwały Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013), na podstawie którego udzielana jest pomoc
de minimis, obowiązuje jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r. W świetle zasad techniki prawodawczej oraz zasady pewności prawa, należy rozważyć zatem zamieszczenie
w Uchwale przepisów określających termin wygaśnięcia mocy obowiązującej badanej Uchwały. Jednocześnie uwzględnić należy, że z uwagi na zapis zawarty w § 6 Uchwały, może nastąpić sytuacja, w której podatnik nabędzie prawo do zwolnienia np. w 2020 r. i, zgodnie
z postanowieniami Uchwały, będzie on (na zasadzie praw nabytych) jeszcze przez kilka kolejnych lat korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, pomimo wygaśnięcia Rozporządzenia Nr 1407/2013. Ponadto Kolegium wskazuje, iż w Załącznikach Nr 1-3 do Uchwały nie przewidziano rubryki na podpis składającego Zgłoszenie / Oświadczenie. Należy również zauważyć, że Załączniki te stanowią integralną część Uchwały i również powinny być opatrzone podpisem Przewodniczącego Rady. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama