Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 280 462 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały )

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 347 462 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 18 142 614 zł z tego:

- dochody bieżące 15 484 750

- dochody majątkowe 2 657 864

2) Plan wydatków ogółem 17 544 934 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 489 107

- na wydatki majątkowe 5 055 827

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, W tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 1- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

155 079,00

180 000,00

335 079,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

115 000,00

180 000,00

295 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

115 000,00

180 000,00

295 000,00

Razem:

15 957 686,00

180 000,00

16 137 686,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 486 608,00

100 462,00

1 587 070,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 474 458,00

100 462,00

1 574 920,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 474 458,00

100 462,00

1 574 920,00

Razem:

1 904 466,00

100 462,00

2 004 928,00

Dochody bieżące: 15 484 750 zł,

w tym środki z UE ( art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ) 70 295 zł

Dochody majątkowe: 2 657 864 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 112 864

Dochody ze sprzedaży majątku : 545 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 0

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 2 -Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

757

Obsługa długu publicznego

157 000,00

16 427,00

173 427,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

157 000,00

16 427,00

173 427,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

157 000,00

16 427,00

173 427,00

801

Oświata i wychowanie

5 003 880,00

125 000,00

5 128 880,00

80101

Szkoły podstawowe

2 778 298,00

121 000,00

2 899 298,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 205 186,00

116 000,00

1 321 186,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

266 880,00

5 000,00

271 880,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

306 475,00

- 39 500,00

266 975,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 000,00

- 35 000,00

117 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 901,00

- 4 000,00

22 901,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 200,00

- 500,00

2 700,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

119 446,00

- 27 500,00

91 946,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 000,00

- 25 000,00

53 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 476,00

- 2 500,00

10 976,00

80110

Gimnazja

681 897,00

29 000,00

710 897,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

425 000,00

20 000,00

445 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

81 000,00

7 000,00

88 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 700,00

2 000,00

13 700,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 106,00

8 000,00

11 106,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

8 000,00

8 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

195 944,00

34 000,00

229 944,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

135 000,00

12 000,00

147 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

20 000,00

20 900,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

68 021,00

8 573,00

76 594,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

68 021,00

8 573,00

76 594,00

3240

Stypendia dla uczniów

62 774,00

8 573,00

71 347,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

291 000,00

30 000,00

321 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

140 000,00

30 000,00

170 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

140 000,00

30 000,00

170 000,00

Razem:

15 360 006,00

180 000,00

15 540 006,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 486 608,00

100 462,00

1 587 070,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 474 458,00

100 462,00

1 574 920,00

3110

Świadczenia społeczne

1 372 458,00

100 462,00

1 472 920,00

Razem:

1 904 466,00

100 462,00

2 004 928,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 544 934 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 12 489 107 zł, w tym:

· Własne 10 484 179

· Zlecone 2 004 928

· Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 672 736

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 895 783

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 3 776 953

2. dotacje na zadania bieżące 1 222 746

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 349 718

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jst 70 480 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 173 427 zł

II. majątkowe w wysokości 5 055 827 zł,

· Własne 5 055 827

· Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 055 827

- w tym: na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 392 116

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji ( w zł )

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa Jednostki

010

01010

6300

Gmina Jeleniewo

32 000

600

60014

6300

Powiat Suwalski

450 000

921

92109

2480

Świetlica Gminna w Szypliszkach

170 000

-

-

921

92116

2480

Biblioteka Publiczna w Słobódce

150 000

-

-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

010

01009

2360

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

-

-

10 000

754

75406

3000

Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej

-

-

3 000

801

80101

2590

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach

(Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży)

228 035

-

-

801

80101

2590

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży)

295 735

801

80103

2590

Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach

(Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży)

28 799

-

-

801

80103

2590

Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży)

40 152

-

-

801

80106

2590

Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży)

11 286

-

-

801

80101

2590

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach

(Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie)

117 672

801

80101

2590

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie)

137 104

801

80103

2590

Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach

(Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie )

11 648

801

80103

2590

Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie )

16 640

801

80106

2590

Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie )

2 460

Razem:

1 209 531

-

495 000

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2015 rok:

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.399.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w2015 roku w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85212, na realizację świadczeń rodzinnych, w kwocie 100 463 złote.

Dzięki pomyślnej realizacji planu zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180 000 złotych.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczenia zadań współfinansowanych środkami UE zwiększeniu ulega koszt kredytu krótkoterminowego, który zaciągnięty został na poczet dofinansowania projektów. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 16 427 złotych.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie. Zwiększa się plan na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług.

Na wniosek Biura Obsługi Szkół Samorządowych w budżecie gminy planuje się zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej ( stypendiów ) na okres IX-XII 2015 r., w kwocie 8 573 złote ( jako 20 % kosztów realizacji zadania ).

Na wniosek kierownika Świetlicy Gminnej w Szypliszkach zwiększa się plan dotacji na jej działalność o kwotę 30 000 złotych.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe