Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 140/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 16 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 333.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 333.362,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 36.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.360.777,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.732.771,47 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.628.006,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.241.605,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 18.379.170,47 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.862.435,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

51 156,00

9 000,00

60 156,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

9 175,00

9 000,00

18 175,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 175,00

9 000,00

18 175,00

852

Pomoc społeczna

2 483 597,00

213 965,00

2 697 562,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 401 044,00

213 665,00

2 614 709,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 401 044,00

213 665,00

2 614 709,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

840,00

300,00

1 140,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

840,00

300,00

1 140,00

Razem:

3 046 994,47

222 965,00

3 269 959,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

757 881,00

110 397,00

868 278,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

1 600,00

5 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 000,00

1 600,00

5 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

346 000,00

104 000,00

450 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

346 000,00

104 000,00

450 000,00

85216

Zasiłki stałe

56 703,00

4 797,00

61 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56 703,00

4 797,00

61 500,00

Razem:

17 980 421,00

110 397,00

18 090 818,00

DOCHODY OGÓŁEM

21 360 777,47

dochody bieżące

19 732 771,47

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

174 682,00

dochody majątkowe

1 628 006,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

888 454,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

51 156,00

9 000,00

60 156,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

9 175,00

9 000,00

18 175,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

9 000,00

9 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 778,00

502,00

4 280,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

732,00

732,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

72,00

72,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

- 420,00

1 080,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 093,00

- 482,00

1 611,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 804,00

- 404,00

1 400,00

852

Pomoc społeczna

2 483 597,00

213 965,00

2 697 562,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 401 044,00

213 665,00

2 614 709,00

3110

Świadczenia społeczne

2 268 954,00

207 681,00

2 476 635,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 300,00

5 740,00

51 040,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 600,00

- 22,00

3 578,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67 100,00

1 458,00

68 558,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

64,00

1 164,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 390,00

- 166,00

4 224,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

- 100,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

98,00

5 598,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

- 240,00

160,00

4430

Różne opłaty i składki

400,00

- 396,00

4,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 400,00

- 213,00

1 187,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 900,00

61,00

1 961,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

- 300,00

600,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

840,00

300,00

1 140,00

3110

Świadczenia społeczne

840,00

300,00

1 140,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

70 000,00

0,00

70 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

- 200,00

800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 500,00

824,00

40 324,00

4300

Zakup usług pozostałych

970,00

- 970,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 800,00

900,00

3 700,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 200,00

- 554,00

1 646,00

Razem:

3 046 994,47

222 965,00

3 269 959,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

600

Transport i łączność

2 446 884,00

0,00

2 446 884,00

60095

Pozostała działalność

1 035 800,00

0,00

1 035 800,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 600,00

300,00

3 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4260

Zakup energii

12 000,00

- 9 000,00

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

44 000,00

17 000,00

61 000,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

33 500,00

- 6 000,00

27 500,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

600,00

- 300,00

300,00

852

Pomoc społeczna

1 560 391,00

110 397,00

1 670 788,00

85206

Wspieranie rodziny

41 138,00

0,00

41 138,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

- 2,00

598,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

670,00

2,00

672,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

1 600,00

5 600,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

1 600,00

5 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

373 000,00

104 000,00

477 000,00

3110

Świadczenia społeczne

373 000,00

104 000,00

477 000,00

85216

Zasiłki stałe

56 703,00

4 797,00

61 500,00

3110

Świadczenia społeczne

56 703,00

4 797,00

61 500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

406 124,00

9 970,00

416 094,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 700,00

20,00

1 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

285 000,00

10 000,00

295 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

54 200,00

1 500,00

55 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 900,00

- 350,00

4 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 700,00

- 300,00

10 400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

620,00

100,00

720,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

- 300,00

11 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 840,00

- 700,00

3 140,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

35 000,00

- 9 970,00

25 030,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 823,00

- 1 490,00

4 333,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 353,00

- 8 480,00

19 873,00

85295

Pozostała działalność

381 026,00

0,00

381 026,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 992,00

3 008,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

- 1 020,00

980,00

4300

Zakup usług pozostałych

55 650,00

2 012,00

57 662,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

671 571,00

0,00

671 571,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

476 571,00

0,00

476 571,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

1 000,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

- 1 000,00

23 000,00

Razem:

17 861 249,00

110 397,00

17 971 646,00

WYDATKI OGÓŁEM

21 241 605,47

w tym:

wydatki bieżące

18 379 170,47

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 827 075,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 408 479,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 418 595,89

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 880 180,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 339,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

260 000,00

wydatki majątkowe

2 862 435,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 816 935,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 395 497,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realziację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 333.362,00 zł,

- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kowtę 36.401,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe