Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 21 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 663.435 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 665.526 zł a zmniejsza o kwotę 2.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.751.465 zł:

- bieżące - 13.180.275 zł,

- majątkowe - 571.190 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.751.465 zł:

- bieżące - 12.273.241 zł,

- majątkowe - 1.478.224 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

533 117,00

56 336,00

589 453,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 550,00

4 950,00

14 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 550,00

4 950,00

14 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

146 000,00

23 000,00

169 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

145 000,00

23 000,00

168 000,00

85216

Zasiłki stałe

145 854,00

20 146,00

166 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

144 854,00

20 146,00

165 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

72 075,00

8 240,00

80 315,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

72 000,00

8 240,00

80 240,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

65 627,00

60 389,00

126 016,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

65 627,00

60 389,00

126 016,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

61 600,00

60 389,00

121 989,00

Razem:

10 945 042,00

116 725,00

11 061 767,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

249 394,00

186 826,00

436 220,00

01095

Pozostała działalność

249 394,00

186 826,00

436 220,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

249 394,00

186 826,00

436 220,00

750

Administracja publiczna

22 700,00

2 464,00

25 164,00

75011

Urzędy wojewódzkie

22 700,00

2 464,00

25 164,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 700,00

2 464,00

25 164,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

28 016,00

4 500,00

32 516,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

4 181,00

4 500,00

8 681,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 181,00

4 500,00

8 681,00

852

Pomoc społeczna

1 817 564,00

352 920,00

2 170 484,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 758 100,00

341 900,00

2 100 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 758 100,00

341 900,00

2 100 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 900,00

1 100,00

4 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 900,00

1 100,00

4 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

29 772,00

9 920,00

39 692,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

29 772,00

9 920,00

39 692,00

Razem:

2 142 988,00

546 710,00

2 689 698,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.751.465 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.180.275 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 267 720,00

56 336,00

1 324 056,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 550,00

4 950,00

14 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 550,00

4 950,00

14 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

170 000,00

23 000,00

193 000,00

3110

Świadczenia społeczne

169 000,00

23 000,00

192 000,00

85216

Zasiłki stałe

145 134,00

20 146,00

165 280,00

3110

Świadczenia społeczne

144 854,00

20 146,00

165 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

288 255,00

8 240,00

296 495,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

195 868,00

8 240,00

204 108,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

211 625,00

60 389,00

272 014,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

82 097,00

60 389,00

142 486,00

3240

Stypendia dla uczniów

78 070,00

60 389,00

138 459,00

Razem:

10 945 042,00

116 725,00

11 061 767,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

249 394,00

186 826,00

436 220,00

01095

Pozostała działalność

249 394,00

186 826,00

436 220,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00

1 000,00

2 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

256,00

171,00

427,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

37,00

24,00

61,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 097,00

2 469,00

5 566,00

4430

Różne opłaty i składki

244 504,00

183 162,00

427 666,00

750

Administracja publiczna

22 700,00

2 464,00

25 164,00

75011

Urzędy wojewódzkie

22 700,00

2 464,00

25 164,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 700,00

2 464,00

25 164,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

28 016,00

4 500,00

32 516,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

4 181,00

4 500,00

8 681,00

2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

0,00

4 500,00

4 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

295,00

295,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

45,00

45,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 751,00

1 751,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 681,00

- 1 791,00

1 890,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 300,00

200,00

852

Pomoc społeczna

1 817 564,00

352 920,00

2 170 484,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 758 100,00

341 900,00

2 100 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 594 180,00

331 942,00

1 926 122,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 374,00

4 123,00

42 497,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 100,00

5 835,00

6 935,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 900,00

1 100,00

4 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 843,00

1 078,00

3 921,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57,00

22,00

79,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

29 772,00

9 920,00

39 692,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

195,00

195,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 655,00

7 560,00

30 215,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 451,00

1 320,00

5 771,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

249,00

845,00

1 094,00

Razem:

2 142 988,00

546 710,00

2 689 698,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.751.465 zł złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.273.241 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.539.984 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.369.172 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.170.812 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 365.663 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.104.571 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 417.378 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiększeniem dotacji na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego,

- realizację zadań USC,

- wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,

- przeprowadzenie wyporów do Sejmu i Senatu RP,

- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

- wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych,

- składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- wypłatę dodatku energetycznego,

- wypłatę świadczeń rodzinnych,

- organizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe