reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/126/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 26 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/187/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz.1429) wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.";

2) § 1. otrzymuję brzmienię:

Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, określone w Regulaminie określającym warunki oraz tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej "Regulaminem".";

3) Regulamin otrzymuję brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego


Marian Czesław Szamatowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 października 2015 r.

Regulamin określający warunki oraz tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

§ 1. Ustanawia się następujące Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe:

1. Doroczne Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe,
zwane dalej dorocznymi nagrodami, w następujących kategoriach:

1) Najlepszy Sportowiec;

2) Najlepszy Młody Sportowiec;

3) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny;

4) Najlepszy Trener;

5) Za całokształt działalności w zakresie sportu.

2. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznana zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyniku tych zawodników, zwane dalej nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 2. 1. Doroczną Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna:

1) za osiągnięte wyniki sportowe w:

a) międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich;

b) międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach osób niepełnosprawnych;

c) współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu.

2) za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

3) w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu. Nagroda za całokształt działalności z zakresie sportu może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

2. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która reprezentowała klub sportowy z województwa podlaskiego oraz osiągnęła w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich odpowiednio:

1) w zespole 1,2 lub 3 miejsce w rozgrywkach na najwyższym poziomie w danym sporcie, awans do najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikowanie się do oficjalnych rozgrywek międzynarodowych w kategorii seniorów do wysokości 5.000 na zawodnika;

2) w dyscyplinach indywidualnych:

a) 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 miejsce w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich do wysokości 10.000 zł;

b) 1,2 lub 3 miejsce w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w kategorii Młodzieżowiec, Junior do wysokości 7.500 zł:

3. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane będą trenerom oraz innym osobom którzy przyczynili się do wyników zawodników o którym mowa w § 2 ust. 2 do wysokości 7.500 zł.

4. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego:

1) kluby sportowe;

2) okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu;

3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Wnioski składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w terminie do 31 stycznia każdego roku.

5. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 4, decyduje data stempla pocztowego.

6. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4, niekompletne lub niewypełnione nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o naborze wniosków zamieszcza się każdego roku na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl).

§ 4. 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o których mowa w § 3. dokonuje Komisja powołana w drodze zarządzenia Marszałka Województwa Podlaskiego.

2. W skład Komisji wchodzą, przedstawiciele:

1) właściwej komórki organizacyjnej do spraw sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

2) stowarzyszeń sportowych z województwa podlaskiego;

3) mediów związanych ze sportem w województwie podlaskim.

3. Członek Komisji, o której mowa w ust. 2, nie może być kandydatem do dorocznej nagrody.

4. Doroczne Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego biorąc pod uwagę ocenę merytoryczną Komisji, o której mowa w ust. 2 oraz Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego.

§ 5. Doroczna Nagroda przyznawana jest w wysokości nie mniejszej niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe mogą składać działające
na terenie Województwa Podlaskiego kluby sportowe.

2. Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w momencie osiągnięcia wyniku sportowego
o którym mowa § 2. ust. 2 ale nie później niż 180 dni od momentu osiągnięcia wyniku sportowego.

§ 7. Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego biorąc pod uwagę ocenę merytoryczną Departamentu do spraw Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

Wniosek o przyznanie Dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama