reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 72/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 1 373,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 118,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 1 373,00 zł .oraz zmniejszeniu na kwotę 118,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 17 560,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 010 130,08 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 302 630,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 240 130,08 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 128 230,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 111 900,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 000,00

1 255,00

25 255,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24 000,00

1 255,00

25 255,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

1 255,00

1 255,00

Razem:

9 078 142,20

1 255,00

9 079 397,20

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

855 822,00

0,00

855 822,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

839 376,00

- 118,00

839 258,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

839 376,00

- 118,00

839 258,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 924,00

118,00

16 042,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 924,00

118,00

16 042,00

Razem:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem własne dochody, z tego:

9 078 142,20

1 255,00

9 079 397,20

Własne dochody bieżące:

7 370 642,20

1 255,00

7 371 897,20

Własne dochody majątkowe:

1 707 500,00

0,00

1 707 500,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem:

10 008 875,08

1 255,00

10 010 130,08


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 416 300,00

0,00

1 416 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 256 720,00

0,00

1 256 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800 000,00

- 4 038,00

795 962,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 000,00

- 122,00

60 878,00

4300

Zakup usług pozostałych

48 140,00

2 860,00

51 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

3 300,00

5 300,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

14 000,00

- 2 000,00

12 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 041 598,00

0,00

3 041 598,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

229 135,00

0,00

229 135,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

3 000,00

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

216 000,00

- 4 633,00

211 367,00

4430

Różne opłaty i składki

2 135,00

- 367,00

1 768,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

171 000,00

1 255,00

172 255,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

31 000,00

1 255,00

32 255,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

1 255,00

1 255,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

454 301,00

0,00

454 301,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

85 680,00

250,00

85 930,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

5 000,00

15 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 350,00

- 5 350,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

500,00

2 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 500,00

- 500,00

1 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

7 900,00

600,00

8 500,00

90002

Gospodarka odpadami

228 000,00

- 250,00

227 750,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

- 250,00

4 750,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

800,00

- 200,00

600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

200,00

1 000,00

Razem:

7 308 142,20

1 255,00

7 309 397,20

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 387,00

0,00

19 387,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2 206,00

0,00

2 206,00

4300

Zakup usług pozostałych

913,00

- 100,00

813,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

100,00

100,00

852

Pomoc społeczna

855 822,00

0,00

855 822,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

839 376,00

- 118,00

839 258,00

3110

Świadczenia społeczne

772 376,00

- 118,00

772 258,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 924,00

118,00

16 042,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 924,00

118,00

16 042,00

Razem:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem własne wydatki, z tego:

7 308 142,20

1 255,00

7 309 397,20

Własne wydatki bieżące:

7 196 242,20

1 255,00

7 197 497,20

Własne wydatki majątkowe:

111 900,00

0,00

111 900,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

930 732,88

0,00

930 732,88

Razem:

8 238 875,08

1 255,00

8 240 130,08


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85212 § 2010 oraz zwiększenie dotacji w dz.852, rozdz.85213 o kwotę 118,00 zł. zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.854, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 1 255,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna".

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w rozdz. 75023 kwoty 6 160,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz opłatę ubezpieczeń;

2) przeniesienie w rozdz.75110 kwoty 100,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe do KBW w sprawie referendum;

3) przeniesienie w rozdz.80113 kwoty 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i naprawy autokaru szkolnego;

4) zmniejszenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85212 § 3110 oraz zwiększenie dotacji w dz.852, rozdz.85213 o kwotę 118,00 zł. zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego;

5) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85213 § 413 o kwotę 713,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

6) zwiększenie dotacji celowej w dz.854, rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 1 255,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna";

7) przeniesienie w dz.900 kwoty 6 300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup magnezów do wymiany w przydomowych oczyszczalniach ścieków, na wyjazdy służbowe, opłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama