reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 81/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2 727,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2 727,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 34 604,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 5 850,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za dzierżawę gruntu ( 500,00 zł.) oraz za wyrok sądowy ( 5 350,00 zł.).

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 060 113,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 307 997,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 752 116,72 zł.

2) wydatki ogółem 8 290 113,80 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 133 597,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 156 516,72 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 027,00

2 727,00

24 754,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

2 727,00

2 727,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 727,00

2 727,00

Razem:

933 372,88

2 727,00

936 099,88

Razem własne dochody, z tego:

9 124 013,92

0,00

9 124 013,92

Własne dochody bieżące:

7 371 897,20

0,00

7 371 897,20

Własne dochody majątkowe:

1 752 116,72

0,00

1 752 116,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

933 372,88

2 727,00

936 099,88

Razem:

10 057 386,80

2 727,00

10 060 113,80


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

88 600,00

0,00

88 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

88 600,00

0,00

88 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 006,00

994,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

- 994,00

15 006,00

630

Turystyka

111 616,72

500,00

112 116,72

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

67 000,00

500,00

67 500,00

4430

Różne opłaty i składki

53 050,00

500,00

53 550,00

750

Administracja publiczna

1 416 300,00

0,00

1 416 300,00

75011

Urzędy wojewódzkie

50 600,00

0,00

50 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 500,00

- 480,00

34 020,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

100,00

700,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

380,00

380,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86 900,00

0,00

86 900,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

85 900,00

0,00

85 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 590,00

- 590,00

10 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 100,00

580,00

2 680,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

- 300,00

200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 000,00

1 000,00

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 550,00

1 000,00

12 550,00

4270

Zakup usług remontowych

14 350,00

600,00

14 950,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 1 290,00

4 710,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 100,00

- 500,00

600,00

4430

Różne opłaty i składki

5 800,00

- 500,00

5 300,00

758

Różne rozliczenia

24 150,00

- 5 850,00

18 300,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

24 150,00

- 5 850,00

18 300,00

4810

Rezerwy

24 150,00

- 5 850,00

18 300,00

852

Pomoc społeczna

646 261,00

0,00

646 261,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

200 450,00

0,00

200 450,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

600,00

1 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 270,00

- 1 000,00

2 270,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

100,00

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

300,00

3 800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

454 301,00

5 350,00

459 651,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

85 930,00

34 300,00

120 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

1 000,00

16 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 500,00

33 300,00

41 800,00

90002

Gospodarka odpadami

227 750,00

- 8 000,00

219 750,00

4300

Zakup usług pozostałych

197 000,00

- 8 000,00

189 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

38 000,00

- 5 950,00

32 050,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 000,00

- 5 950,00

32 050,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

75 000,00

- 15 000,00

60 000,00

4260

Zakup energii

43 000,00

- 7 000,00

36 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

32 000,00

- 8 000,00

24 000,00

Razem:

7 354 013,92

0,00

7 354 013,92

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 027,00

2 727,00

24 754,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

2 727,00

2 727,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

120,00

120,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

20,00

20,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

700,00

700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

670,00

670,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

97,00

97,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

120,00

120,00

Razem:

933 372,88

2 727,00

936 099,88

Razem własne wydatki, z tego:

7 354 013,92

0,00

7 354 013,92

Własne wydatki bieżące:

7 197 497,20

0,00

7 197 497,20

Własne wydatki majątkowe:

156 516,72

0,00

156 516,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

933 372,88

2 727,00

936 099,88

Razem:

8 287 386,80

2 727,00

8 290 113,80


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 15 września 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz. 751, rozdz.75108, § 2010 o kwotę 2 727,00 zł., zgodnie z informacją KBW.

2. Zmiany w planie wydatków:

2) przeniesienie w dziale 600 kwoty 994,00 zł. z przeznaczeniem na zakup krawężników;

3) przeniesienie w rozdziale 75011 kwoty 480,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe oraz na szkolenie;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz. 751, rozdz.75108 o kwotę 2 727,00 zł., zgodnie z informacją KBW;

5) przeniesienie w dziale 754 kwoty 3 180,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń, zakup paliwa oraz naprawę alarmowania OSP;

6) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5 850,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za dzierżawę gruntów dla Nadleśnictwa Płaska kwota 500,00 zł. oraz 5 350,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

7) przeniesienie w rozdziale 85219 kwoty 1000,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;

8) przeniesienie w dziale 900 kwoty 28 950,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz na zakup części do wymiany w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama