Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/55/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno zawarte w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno", stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIV/128/13 Rady Miasta Kolno z dnia 22 lutego 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz.1388 i poz. 4419).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA KOLNO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Na terenie miasta Kolno obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

2. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) zbieranie i gromadzenie odpadów w terminie niezwłocznym od chwili ich powstawania,

2) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów, zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych, w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru,

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sytuacji gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe,

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

5) przestrzeganie wymagań dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 3. 1. Rodzaje odpadów komunalnych , które należy zbierać selektywnie to:

1) papier (inaczej makulatura,- gazety , kartony opakowania z papieru i tektury),

2) tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania po mleku lub innych produktach). Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane, co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych.

3) szkło (opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki, szkła okiennego lub samochodowego),

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) odpady wielkogabarytowe, tj. odpady , które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (meble, armatura sanitarna, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach),

6) odpady zielone tj. stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogródków przydomowych, ogrodów , parków i cmentarzy komunalnych a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlano-rozbiórkowe z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,

11) popiół z domowych palenisk.

2. Odpady, które są objęte odbiorem z terenu nieruchomości , to odpady wymienione w ust.1 od pkt. 1 do 6 i pkt.11 oraz odpady komunalne zmieszane.

3. Odpady wskazane w ust.1 od pkt.7 do 10 zbierane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

§ 4. 1. Sposób postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

1) przeterminowane, niezużyte leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach, przy czym papierowe opakowania oraz papierowe ulotki informacyjne należy dołączyć do makulatury, lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

2) chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, wyznaczonych placówkach oświatowych lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać nagromadzony sprzęt w trakcie "wystawek", tj. okresowego odbierania określonej grupy odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać, w trakcie "wystawek", nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru:

a) na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy altanie śmietnikowej. W przypadku ustawienia kontenerów oznakowanych "wystawki" odpady wielkogabarytowe należy umieszczać w tych kontenerach,

b) właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpady zielone, należy zbierać selektywnie do worków lub pojemników, lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich,

8) zużyte opony ,pochodzące z gospodarstw domowych, należy pozostawiać w punktach/placówkach wymiany opon lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

9) odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów opisanych w ust. 3 pkt. 9 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębnie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości, na terenie których , w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, parków, cmentarzy komunalnych a także targowisk powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów zielonych pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

4. Miasto Kolno tworzy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym zapewnia przyjmowanie co najmniej takich frakcji odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Lokalizacja punktu oraz szczegółowy zakres świadczonych usług zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronnie internetowej Urzędu Miasta Kolno oraz w sposób obyczajowo przyjęty.

§ 5. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego niezwłocznie po ich pojawieniu się.

2. Obowiązek określony w punkcie 1 właściciele nieruchomości wykonują w następujący sposób:

1) uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić przy krawędzi chodnika z jezdnią, lub w innym miejscu tak aby umożliwić swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych,

2) usunięcie śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości (za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych np. posypanie piaskiem lub innym stosownym środkiem nie niszczącym nawierzchni chodnika.

3. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów.

4. Usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy wykonać:

1) do godziny 8oo - powstałych w godzinach nocnych,

2) w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów,

3) w terminie do 15 -go kwietnia każdego roku uprzątnięcie ulic i chodników z błota, piasku i innych zanieczyszczeń po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymywania dróg i ulic.

§ 6. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego ewentualnie gromadzenia w sposób umożliwiający ich usunięcie,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

2. Doraźne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a sposób z powstałymi odpadami w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 7. Na terenie nieruchomości , uwzględniając zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub w pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem,

2) wrzucania do pojemników śniegu, lodu, substancji palnych, żrących i toksycznych, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, zwłok zwierzęcych a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi oraz wylewania nieczystości ciekłych,

3) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób umożliwiający ich usunięcie z pojemnika,

4) spalania jakichkolwiek odpadów na powierzchni ziemi, w pojemnikach oraz w instalacjach grzewczych,

5) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości,

6) zabrania się także:

a) magazynowania odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

b) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych,

c) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

d) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu punktami zlewnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników / urządzeń/ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów,

4) pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów,

5) pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów,

6) pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów

7) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów,

8) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10 ) o pojemności od 5 do 10 m3.

9) worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

10) kosze uliczne metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności od 20 litrów do 60 litrów.

2. W przypadku okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów komunalnych niż przewiduje regulamin dopuszcza się stosowanie, oprócz pojemników, odpowiednio oznaczonych worków o pojemności 60 litrów lub 240 litrów.

§ 9. 1. Nieruchomości zamieszkałe wyposaża się w odpowiednią ilość pojemników /urządzeń/ do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych biorąc pod uwagę następujące parametry:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 110 - 120 litrów,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-8 osób - dwa pojemniki o pojemności 110 - 120 litrów każdy lub jeden pojemnik o pojemności 240 litrów,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 9-12 osób- trzy pojemniki o pojemności 110 - 120 litrów każdy lub jeden pojemnik o pojemności 240 litrów + jeden pojemnik o pojemności 110 - 120 litrów,

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 13-16 osób- dwa pojemniki o pojemności 240 litrów każdy,

5) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia o pojemności zapewniające pokrycie zapotrzebowania według zapisanych norm.

2. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyposaża się w pojemniki /urządzenia/ do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i do zmieszanych odpadów komunalnych dostosowując ich pojemności do istniejących potrzeb.

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację jednego zestawu dla kilku budynków.

4. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i jest ona jednocześnie wykorzystywana w inny sposób, wymaga się ustawienia pojemników odrębnie dla części mieszkalnej i odrębnie dla części użytkowej.

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy /prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi,/ a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki /urządzenia/ służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych biorąc pod uwagę następujące parametry:

1) minimum jeden pojemnik o pojemności 110 litrów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej - 5 litrów na każdego pracownika,

3) dla szkół wszelkiego typu - 1 litr na każdego ucznia, studenta i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - 2 litry na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - 10 litrów na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 15 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na każdy punkt,

7) dla lokali gastronomicznych - 5 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 litrów na każdych 15 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów ,

10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko,

11) dla ogródków działkowych 60 litrów na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 30 listopada każdego roku i 5 litrów poza tym okresem,

12) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest ustawienie na zewnątrz lokalu kosza o minimalnej pojemności 50 litrów i jego codzienne opróżnianie,

13) wielkość pojemników winna być dostosowana do częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach lub urządzeniach z uwzględnieniem miesięcznej wielkości wytwarzania odpadów, przyjmując za normę 30 litrów na osobę.

§ 12. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przyjmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 13. 1. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, mogą być wykorzystane na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki /kosze/ do zbierania odpadów komunalnych, na ich opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Wymagania techniczne dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych

§ 14. 1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.935 ze zm.) lub spełniać wymagania Polskich Norm.

2. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być oznakowane w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu oraz odpowiadać wymaganiom stawianym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz.1858) i utrzymane w obowiązującej kolorystyce.

3. Ustala się kolorystykę i oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) dla odpadów szkła - napis " SZKŁO" lub kolor biały, lub zielony,

2) dla odpadów papieru /makulatury/ - napis " PAPIER" lub kolor niebieski,

3) dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali - napis "TWORZYWA SZTUCZNE" lub kolor żółty,

4) dla odpadów zielonych - napis "ZIELONE" lub kolor brązowy.

5) dla popiołów - napis "POPIOŁY" - pojemnik musi być metalowy.

4. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być trwale oznakowane na potrzeby identyfikacji nazwą wykonawcy i jego numerem telefonu.

§ 15. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów muszą spełniać następujące wymagania:

a) być wykonywane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum o 0,06 mm,

b) mają wyglądać estetycznie, z zachowaniem obowiązującej kolorystyki lub posiadać trwałe oznaczenie napisem dotyczącym zbieranego odpadu.

Zasady rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych.

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 ze zm.),

2) pojemniki należy ustawić w granicach nieruchomości, której służą, w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody błota i innych zanieczyszczeń , niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru oraz dostępem osób trzecich ,

3) pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień mieszkańcom nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.

3. Właściciele nieruchomości w ustalonym dniu odbioru odpadów komunalnych, obowiązani są udostępnić pojemniki, worki, przeznaczone do zbierania odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp i zapewniający bezkolizyjny dojazd.

4. Tereny przeznaczone do użytku publicznego charakteryzujące się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności takie jak drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone, przez ich właścicieli, w kosze uliczne o pojemności od 20 litrów do 60 litrów, rozstawione z zachowaniem odległości nie większej niż 150 m.

§ 17. Właściciele nieruchomości zapewniają firmie wywozowej swobodny dostęp do szczelnego zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych, umożliwiając jego opróżnianie przez pojazd asenizacyjny bez narażenia na szkodę ludzi lub mienia.

Standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 18. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym po przez:

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych,

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytwarzanych odpadów, w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników,

3) zamykanie pojemników.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych mają wyglądać estetycznie, trwale oznaczone napisem dotyczącym rodzaju zbieranego odpadu, nie mogą być uszkodzone bądź pozbawione istotnych elementów wyposażenia.

3. Pojemniki powinny być poddane, co najmniej dwa razy do roku, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.

4. Usługi w zakresie czyszczenia i odkażania pojemników, ma obowiązek wykonywać przedsiębiorca zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach przetargu, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych obsługiwanych na mocy umów podpisanych przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą, sprawy te reguluje umowa.

5. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być systematycznie opróżniane nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Miejsca gromadzenia odpadów w tym lokalizacji pojemników i koszy należy stale utrzymywać w stanie czystości i porządku poprzez ich zamiatanie i uprzątanie. W razie konieczności należy przeprowadzić dezynfekcję tych miejsc .

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 19. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) dla budynków jednorodzinnych - jeden raz w tygodniu ,

b) dla budynków wielorodzinnych - sześć razy w tygodniu ,

c) dla nieruchomości nie zamieszkałych , na których powstają odpady - jeden raz w tygodniu.

2) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odbierane będą:

a) dla budynków jednorodzinnych - jeden raz w miesiącu,

b) dla budynków wielorodzinnych - po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

c) dla nieruchomości nie zamieszkałych, na których powstają odpady nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku pojemników - po ich wypełnieniu,

3) odpady zielone odbierane będą od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością:

a) dla budynków jednorodzinnych - dwa razy w miesiącu,

b) dla budynków wielorodzinnych - po wypełnieniu pojemników, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

4) odpady popiołu odbierane będą od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 października do końca 30 kwietnia :

a) dla budynków jednorodzinnych - jeden raz w tygodniu

b) dla budynków wielorodzinnych - po wypełnieniu pojemników, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) poza okresem, o którym mowa w ust. 4 popiół odbierany będzie po zapełnieniu pojemnika i dokonaniu zgłoszenia, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu.

5) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w formie "wystawki"- raz na kwartał kalendarzowy zgodnie z harmonogramem odbioru.

2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych , mebli itp. na terenie nieruchomości lub chodnika albo w innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi, wyłącznie w dniu jego odbioru.

3. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji mogą być zbierane i gromadzone w przydomowych kompostownikach, fakt posiadania kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Miasta Kolno.

4. Na drogach publicznych, oraz na terenach nieruchomości należących do miasta i służących do użytku publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim i 1 raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Przy braku dostępu do sieci kanalizacyjnej właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, uzależnione od pojemności zbiornika i ilości nieczystości ciekłych szczególności:

1) właściciel zbiornika nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych,

2) zabronione jest wprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników wodnych, wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

4. Zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez uprawniona firmę wywozową i dostarczone do stacji zlewnej.

5. Przenośne toalety publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów, utrzymywane w czystości, dezynfekowane i opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.

6. Odbiór odpadów komunalnych, opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i w godzinach od 8.00 do 14.00 w soboty. Powyższe godziny nie obowiązują w wypadku usuwania awarii urządzeń i sieci.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 21. 1. Ustalenia niniejszego regulaminu są spójne z ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 i pozwalają na prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r.poz.1399 ze zm.) w szczególności Miasto Kolno ma obowiązek:

1) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, w przypadku wystąpienia awarii, odpady te powinny być przekazane do instalacji zastępczej wskazanej w WPGO;

2) zarządzania strumieniem odpadów komunalnych w sposób umożliwiający osiągnięcia do 31 grudnia 2020 roku wymaganych przepisami prawa poziomów:

a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo,

c) oraz ograniczenia do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. Odpady, o których mowa w ust.1 winny być przekazywane przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu miasta od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej zbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 22. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

§ 23. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami a w szczególności:

1) wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu,

2) nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,

3) utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości w postaci hałasu lub odoru dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach,

4) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach przeznaczonych do publicznego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych.

6) nie wprowadzania psów i kotów do budynków użyteczności publicznej, sklepów lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właściciel bądź użytkownik taki zakaz wprowadził.

2. Pozostawienie psa bez dozoru możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i zabezpieczonym przed wydostaniem się psa.

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wówczas gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 24. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami;

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt.3, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 25. 1. Obowiazkowej deratyzacji podlegają nieruchomości:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź do przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust.1, stwierdzono występowanie gryzoni.

3. Na terenach ogólnodostępnych w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na określonym obszarze miasta, Burmistrz podejmuje decyzję o nakazie przeprowadzenia deratyzacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe