Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/56/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6j ust.2 i art. 6k ust. 1 pkt.1, ust.2, ust 2a i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122)Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi stawkę od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1 Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 różnicuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, ustalając miesięczną stawkę w następujących wysokościach dla:

1) gospodarstwa 1 osobowego - 12 zł,

2) gospodarstwa 2 osobowego - 22 zł,

3) gospodarstwa 3 osobowego - 34 zł,

4) gospodarstwa 4 osobowego i powyżej - 45 miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości wynoszącej dla:

1) gospodarstwa 1 osobowego - 18 zł,

2) gospodarstwa 2 osobowego - 33 zł,

3) gospodarstwa 3 osobowego - 50 zł,

4) gospodarstwa 4 osobowego i powyżej - 70 miesięcznie.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXX/159/13 Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 4417).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe