Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/57/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kolno, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz.329) i Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Miasta Kolno z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 3302).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe