Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/58/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6m ust. 1a i ust.1b oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Miasta Kolno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć:

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub

2) w formie elektronicznej.

3. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 2. 2 określa się jako format danych RTF z układem informacji i powiązań miedzy nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku do uchwały.

4. Deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej do Urzędu Miasta Kolno lub poprzez profil zaufany e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz.1114).

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/160/13 Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4418).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.1.pdf

Załącznik nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe