Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/60/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Kolno, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynoszące:

1) 16 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

2) 17 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

3) 25 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

4) 32 zł za pojemnik o pojemności 360 litrów,

5) 37 zł za pojemnik o pojemności 660 litrów,

6) 43 zł za pojemnik o pojemności 770 litrów,

7) 49 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) 23 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

2) 25 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

3) 43 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

4) 63 zł za pojemnik o pojemności 360 litrów,

5) 68 zł za pojemnik o pojemności 660 litrów,

6) 74 zł za pojemnik o pojemności 770 litrów,

7) 86 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

8) 123 zł za każdy 1 m3 nieczystości za pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - w wysokości 43 za 1m3.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/162/13 Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 4420).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe