Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 66/IX/15 Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 112/XXIV/04 Rady Gminy z dnia 22 września 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 112/XXIV/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dokonuje się następujących zmian:

1. po § 3.1 pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

4) w obszarze zabudowanym dla infrastruktury telekomunikacyjnej- 20,00 zł, z terminem jej obowiązywania od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nr 112/XXIV/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe