Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 44.2015 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości 18.690.320,13 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17.193.631,97 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.496.688,16 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości 19.517.084,17 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 15.758.212,27 zł,

b) majątkowe w wysokości3.758.871,90 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 44.2015 z dnia 22 października 2015 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2015 rok:

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego przyznano dotację na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych:

- w dziale 750 - Administracja publiczna na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za drugi okres płatniczy 2015 roku;

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie dotacji na "Wyprawkę szkolną w związku ze zgłoszoną nadwyżką na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie na niedobór środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna na wypłatę dodatku w wysokości 250 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonane zostały również przesunięcia w ramach rozdziałów i paragrafów wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W związku z powyższym, po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 18.690.320,13 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.193.631,97 zł,

- majątkowe w wysokości 1.496.688,16 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości 19.517.084,17 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.758.212,27 zł,

- majątkowe w wysokości 3.758.871,90 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe