Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 139/2015 Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 §1 pkt 1, § 2a, §4a ustawy z dnia 5 stycznia 2014 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnej Rady Gminy Szudziałowo wybranej w okręgu wyborczym Nr 1 - Iroidy Gasperczyk z listy nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, wskutek śmierci.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Szudziałowo.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Danuta Poniatowska


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe