Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/54/15 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446 i poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768 i poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591 i poz. 1326) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące na terenie Powiatu Zambrowskiego opłaty za usunięcie w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

1) roweru lub motoroweru - 111 zł,

2) motocykla - 219 zł,

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480 zł,

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 599 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 848 zł,

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1250 zł,

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1521 zł.

§ 2. 1. Ustala się obowiązujące na terenie Powiatu Zambrowskiego opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazdów:

1) roweru lub motoroweru - 19 zł,

2) motocykla - 26 zł,

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł,

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł,

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 197 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Jeśli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania, ustały przyczyny jego usunięcia, koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu ustala się w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 uchwały, odpowiednio do rodzaju pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/177/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r., poz. 3349).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podl. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Uzasadnienie

Wprowadzone uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzyżonym, jak również wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015 r. poz. 707).

Powyższe obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerw-ca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, iż na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe