reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 849; z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czeremcha:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2. Pobór podatku od nieruchomości prowadzony będzie:

1) w PKO BP S.A.O/Regionalny Białystok na rachunek Urzędu Gminy Czeremcha Nr 69 1020 1332 0000 1202 0037 4827,

2) przez inkasentów działających w poszczególnych sołectwach.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014r. poz. 3534).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama