Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 175/2015 Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 listopada 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szudziałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043,1044 i 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Szudziałowo w okręgu wyborczym Nr 1.

§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 24 stycznia 2016 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

wz. Wojewody Podlaskiego
Wicewojewoda Podlaski


Wiesław Żyliński


Załącznik do zarządzenia Nr 175/2015

Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 listopada 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

Do dnia 5 listopada 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady GminySzudziałowo w okręgu wyborczym nr 1

Do dnia 15 listopada 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szudziałowie,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o utworzeniu komitetu wyborczego

Do dnia 25 listopada 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Szudziałowie

Do dnia 30 listopada 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej w Szudziałowie

do dnia 15 grudnia 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Szudziałowie list kandydatów naradnego

do dnia 25 grudnia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Szudziałowo kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do dnia 3 stycznia 2016 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Szudziałowie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Szudziałowie obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Szudziałowo

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do dnia 4 stycznia 2016 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Szudziałowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do dnia 15 stycznia 2016 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

dnia 22 stycznia 2016 r.

o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

dnia 23 stycznia 2016 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 24 stycznia 2016 r.

w godz. 7 00 - 21 00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe