Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/44/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku;

2) za II kwartał do 15 maja danego roku;

3) za III kwartał do 15 września danego roku;

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe