Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Czyżewie Nr V/45/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Czyżew otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 października 2015 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015r. poz. 87 i 122.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe