Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/100/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże, niewykorzystywanych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - 6,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

7) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni;

9) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,34 zł od 1 ha powierzchni;

10) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/314/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Podl. Poz.3266).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe