Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/101/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn.: http://Dz.U.z/2015 r. poz. 1515), w związku z art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( http://Dz.U.z/2014 r. poz.849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz.774) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Bielsk Podlaski:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 538zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 892zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1070zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art.8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 892zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1070zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton - 1366zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art.8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) : 298zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łączne z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca - 850zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1554zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 297, poz.3693).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 października 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

594

1280

15

616

1396

Trzy osie

12

17

574

924

17

23

734

1136

23

25

1136

1756

25

1158

1756

Cztery osie i więcej

12

29

1162

1844

29

1844

2734


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 października 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balasto-wy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

682

892

18

31

1260

1356

31

1574

2162

Trzy osie i więcej

12

36

1388

1922

36

40

1388

2374

40

1922

2844


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/101/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 października 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

264

242

18

25

462

462

25

758

692

Dwie osie

12

28

298

462

28

33

684

948

33

36

948

1440

36

38

948

1440

38

1282

1896

Trzy osie i więcej

12

36

754

1052

36

38

754

1052

38

1052

1428

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe