Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/102/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 jt.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz.774), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie miasta Bielsk Podlaski wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Ustala się w następującej wysokości dzienne stawki opłaty targowej:

1. na targowisku przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim przy sprzedaży z:

1) samochodu, przyczepy, skrzynki, kosza, namiotu, placu - za jeden metr kwadratowy (1m2) zajmowanej powierzchni - 4 zł;

2) wiat handlowych za jedno zajęte stanowisko wyznaczone pod wiatami (około 1 m2) - 2,50 zł.

2. przy sprzedaży na innych targowiskach, tj. w innych miejscach, na których dokonywana jest sprzedaż na terenie miasta Bielsk Podlaski, za 1 m2 zajętej powierzchni terenu - 4 zł.

§ 3. Ustala się w następującej wysokości dzienne stawki opłaty targowej na targowisku przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim:

1. przy sprzedaży z:

1) wozu konno-ciągnikowego - 10 zł;

2) przyczepy ciągnika rolniczego - 15 zł;

3) samochodu osobowego - 10 zł;

4) samochodu osobowego z przyczepą - 13 zł;

5) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony - 15 zł;

6) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony - 20 zł;

7) wózka ręcznego i roweru - 3 zł;

2. przy sprzedaży z placu za 1 m2 zajętej powierzchni - 4 zł.

§ 4. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty - 758,47 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Traci moc uchwała NR XII/66/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe