Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 63/XI/15 Rady Gminy Zambrów

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 164/XXI/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 826 i 2222, z 2015 r. poz. 35) .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Załącznik do Uchwały Nr 63/XI/15
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 października 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, nie zawierających odpadów wymienionych w pkt 2-15;

2) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

3) tworzywa sztuczne typu PET;

4) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy;

5) odpady opakowaniowe ze szkła, w tym szkło bezbarwne i kolorowe;

6) metale;

7) opakowania wielomateriałowe;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe;

9) zużyte opony;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) przeterminowane leki i chemikalia;

12) zużyte baterie i akumulatory;

13) popiół i żużel z palenisk domowych;

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych;

15) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

3. Odpady określone w ust. 1 pkt 1-7 i 13-14 oraz rozdrobnione odpady zielone odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale.

4. Odpady określone w ust. 1 pkt 8-12 i 15 odbierane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w czasie zorganizowanych akcji zbierania wyodrębnionych rodzajów odpadów.

5. Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą dostarczać własnym transportem.

6. W PSZOK odpady, o których mowa w ust. 4, dostarczone z nieruchomości, których właściciele wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są nieodpłatnie.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób odbierania odpadów z nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody działkowe, targowiska, obiekty sportowe należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności od 50 do 70 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 440 l, 660 l, 1100 l.

2. Kosze należy umiejscowić pod wiatą na przystanku autobusowym, w przypadku jej braku w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Zastosowane pojemniki powinny być dopuszczone do stosowania i winny spełniać wymagania techniczne określone Polską Normą.

4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej częstotliwość odbioru odpadów oraz następujące tygodniowe normy :

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 1 na każdą nieruchomość, odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 110 l;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 20 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;

8) dla urzędów, instytucji, bibliotek, przychodni, obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 5 l na każdego zatrudnionego pracownika;

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika;

10) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od l kwietnia do 31 października;

11) dla budynków rekreacji indywidualnej - co najmniej 110 l na każdy obiekt;

12) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, domów opieki, internatów, szpitali 10 l na jedno łóżko;

13) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej minimum l 1 na użytkownika obiektu;

14) dla cmentarzy - minimum 2 l na każde miejsce pochówku, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na cmentarz;

15) dla targowisk 10 l na każde 10 m2 powierzchni handlowej;

16) dla garaży 10 l na każde 10 m2 powierzchni.

5. Właściciele innych nieruchomości mają obowiązek gromadzić odpady w pojemnikach o pojemności minimum 20 l na osobę

6. Pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

7. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne

8. Właściciele nieruchomości, na których organizowana jest impreza masowa, są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób uczestniczących w imprezie. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się minimum dwa razy w roku. W przypadku uszkodzenia pojemnika firma dokonująca wywozu odpadów komunalnych zobowiązana jest do wymiany oraz utylizacji uszkodzonego lub zużytego pojemnika w sposób przewidziany w przepisach prawa.

10. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) z nieruchomości zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz na miesiąc,

b) szkło opakowaniowe - co najmniej raz na trzy miesiące,

c) papier, tektura - raz na miesiąc,

d) metale - raz na miesiąc,

e) tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

f) odpady zielone - zbierane w workach i dostarczane do PSZOK,

g) odpady wielkogabarytowe - dwa razy do roku,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe - indywidualnie na zgłoszenie;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz na miesiąc,

b) zbierane selektywnie - raz w miesiącu;

3) z obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy oraz obiektów handlowych i handlowo- usługowych odpady komunalne usuwane są w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu; z terenów ogrodów działkowych odpady komunalne usuwane są w miarę potrzeb, przy czym nie można dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię;

4) z cmentarzy odbywa się, co najmniej raz na dwa tygodnie (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię);

5) kosze uliczne oraz kosze w parkach i innych terenach użyteczności publicznej opróżnia się, co najmniej 3 razy w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię);

6) w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich opróżniania w miarę potrzeb, jednak z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu. Dla gminy Zambrów wyznaczonym RGO jest Region zachodni - obszar Czerwony Bór.

2. W każdym regionie gospodarki odpadami wyznacza się instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze. Dla gminy Zambrów wyznaczono Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze jako INSTALACJĘ REGIONALNĄ oraz Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii jako INSTALACJĘ ZASTĘPCZĄ.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Trzymający zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

2) wyposażanie psów w obrożę z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela;

3) wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

Rozdział 6.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 8. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane przez właścicieli gospodarstw rolnych, wówczas, gdy na nieruchomości znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do sprzątania odchodów tych zwierząt pozostałych podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

4. Wprowadza się zakaz wypasania zwierząt na terenach rekreacyjnych, parkach, terenach zieleni.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania

§ 9. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary terenów przemysłowo-gospodarczych - raz w roku w drugiej dekadzie października.

2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeb.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe