Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 października 2015r.

zawarte pomiędzy: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowską, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zwanym dalej Ministrem, a Gminą Wysokie Mazowieckie, zwaną dalej Gminą, z siedzibą pod adresem ul. Ludowa 15; 18-200 Wysokie Mazowieckie, reprezentowaną przez Burmistrza - Pana Jarosława Siekierko,

Tekst pierwotny

zwanych dalej Stronami.

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Minister wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2016 r. szkoły muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, zwanej dalej Szkołą.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 5 ust. 7 ustawy.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do finansowania działalności utworzonej Szkoły, tj.:

1) wydatków bieżących, w tym płacowych i rzeczowych,

2) wydatków inwestycyjnych.

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

§ 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe