Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4055/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr VI/43/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 sierpnia 2015 roku o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr VI/43/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 sierpnia 2015 roku o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

p o s t a n a w i a :uznać, iż ww. uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6 m ust. 1 a, art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości.


Uzasadnienie

W dniu 10 września 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Jaświły o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 22 września 2015 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej uchwały, o którym poinformowała Radę Gminy Jaświły pismem nr RIO.II-0004-90/15. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 r. stwierdziło, co następuje. Rada Gminy w Jaświłach w załączniku stanowiącym wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cz. H "Obliczenie wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła następujące zapisy pkt I. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkują … osoby … lub pkt II. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkują osoby tworzące … gospodarstwa domowe…" - co jest sprzeczne
z dyspozycją art. 6 m ust. 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ deklaracja winna zawierać dane niezbędne
do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast organ stanowiący gminy, winien dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Dopuszcza się również stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. W ocenie Kolegium Izby doprowadzenie do sytuacji, w której wzór deklaracji zakłada, iż to mieszkaniec gminy decyduje o wyborze metody ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naruszeniem art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Dopuszczalnym wprawdzie jest stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy, jednakże to organ stanowiący ma wskazać jaką metodę wybiera dla danego obszaru gminy, a mieszkaniec gminy takim wyborem organu stanowiącego pozostaje związany. Sytuacja, w której każdy z mieszkańców samodzielnie dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi narusza również art. 6n ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, albowiem postanowienie powyższe przekracza kompetencje udzielone organowi stanowiącemu przez ustawodawcę - kompetencję do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości Organ stanowiący gminy zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.) zobowiązany jest działać na podstawie
i w granicach prawa. Tym samym, swoim działaniem nie może domniemywać kompetencji na swoją rzecz o ile kompetencje te nie zostały wyraźnie udzielone w przepisach prawa materialnego. Każde działanie organu władzy publicznej, w tym więc także organu stanowiącego gminy niezgodne z przytoczonym powyżej art. 7 jest działaniem, które musi zostać uznane za nieprawidłowe, a sam akt prawny powstały wskutek tego działania
za akt nielegalny. Organy władzy publicznej zobligowane są nie tylko do respektowania wiążącego je prawa, ale także do prowadzenia działań wyłącznie w zakresie kompetencji jakie otrzymały od ustawodawcy. Ponadto Kolegium Izby wskazuje, iż:

- w § 3 przedmiotowej uchwały określono, iż "Deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały NR XX/112/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012 roku
o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zachowują swoją ważność do czasu złożenia deklaracji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały" - co narusza art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), z którego wynika, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;

- w pouczeniu wskazano, iż właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, co jest bezprzedmiotowe oraz sprzeczne z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczona jest
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jaświły. Powstawanie odpadów komunalnych na tego typu nieruchomościach nie ma wpływu na realizację obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami. W pouczeniu zawarto również zapis, że "w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację od dnia zaistnienia zmiany", co jest sprzeczne z art. 6 m ust. 2, który wskazuje,
iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Biorąc powyższe pod uwagę należało, orzec jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe