reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Drohiczynie.

2. W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie, wchodzą przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy, na zasadach określonych w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz


Załącznik do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 października 2015 r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Młodzieżowa Rada - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Drohiczynie;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Drohiczyn;

3) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Drohiczynie;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Drohiczyna;

5) szkole - należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną;

6) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Drohiczynie;

7) Radnym - należy przez to rozumieć Członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie.

§ 2. 1. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży do 18 - ego roku życia na terenie Gminy Drohiczyn.

2. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia ani diet.

3. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

4. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Młodzieżowa Rada liczy od 8 do 15 radnych, w zależności od liczby kandydatów.

2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata.

3. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

4. Siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie jest Urząd Miejski w Drohiczynie.

5. Młodzieżowa Rada może posługiwać się podłużną pieczęcią o treści: "Młodzieżowa Rada Miejska w Drohiczynie".

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 4. Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych;

2) włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego;

3) kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku;

4) reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych, w tym lokalnej grupy działania;

5) postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży;

6) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

7) promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi;

8) promowanie samorządności wśród ludzi młodych.

§ 5. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) konsultowanie i opiniowanie skierowanych do niej projektów uchwał Rady Miejskiej w Drohiczynie regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia;

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Drohiczyn;

3) podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej;

4) koordynację i inspirację inicjatyw młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej gminy;

5) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży;

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady;

7) realizowanie projektów skierowanych do młodzieży.

Rozdział 3.
Organy Młodzieżowej Rady

§ 6. Organami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie są:

1) Prezydium Rady;

2) Komisja Rewizyjna;

3) Zespoły problemowe.

§ 7. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej "Prezydium" powoływane przez Radę na okres kadencji.

2. W skład Prezydium wchodzą:

1) Przewodniczący Rady;

2) Wiceprzewodniczący;

3) Sekretarz.

3. Członków Prezydium Rada wybiera spośród składu rady.

4. Rada wybiera Prezydium zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 składu rady w głosowaniu tajnym.

5. Rada może odwołać Prezydium lub Członka Prezydium większością 2/3 głosów w obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym na wniosek, co najmniej 1 składu Rady.

6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium.

8. Wybór nowego Członka Prezydium lub Prezydium musi odbyć się w ciągu miesiąca od dnia odwołania lub rezygnacji Członka Prezydium lub Prezydium.

9. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 8. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady;

3) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 9. 1. Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;

2) organizowanie pracy Prezydium;

3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;

4) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady, przygotowanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie obradom;

5) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 10. Do zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady;

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady;

3) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium;

4) nadzór nad strona internetową Młodzieżowej Rady, mediami społecznościowymi Młodzieżowej Rady.

§ 11. 1. Młodzieżowa Rada kontroluje działalność Prezydium poprzez powołaną w tym celu, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych, nie będących członkami Prezydium.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Młodzieżową Radę w zakresie kontroli i nadzoru.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji.

§ 12. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie konkretnych zadań wynikających z uchwały Młodzieżowej Rady.

2. Skład osobowy zespołu, zakres jego zadania i termin realizacji określa Młodzieżowa Rada w drodze uchwały.

3. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

Rozdział 4.
Sesje Młodzieżowej Rady

§ 13. Młodzieżowa Rada odbywa sesje w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z przerwą w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

§ 14. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący ustalając projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. Przewodniczący zwołuje sesje z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 4 radnych.

3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem wysyłając zawiadomienia wraz z projektami uchwał, a także innymi materiałami niezbędnymi radnym.

4. O sesji powiadamia się, w trybie przewidzianym w ust. 3 Koordynatora Młodzieżowej Rady.

5. Pierwszą sesję zwołuje Burmistrz w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.

6. W nadzwyczajnym przypadku sesje mogą być zwołane bez zachowania wymogów, określonych w ust. 3.

§ 15. Przed każdą sesją Przewodniczący w uzgodnieniu z Koordynatorem Młodzieżowej Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 16. Obrady Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej na trzy dni przed sesją poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowej Rady oraz w siedzibie szkół.

§ 17. 1. Młodzieżowa Rada jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności quorum - co najmniej połowy składu Młodzieżowej Rady.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.

§ 18. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie".

§ 19. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady, porządek może być zmieniony.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 20. 1. Rada może podejmować uchwały w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Rada może zawsze ustalić przeprowadzenie tajnego głosowania, a także ustalić konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

§ 21. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium i co najmniej 2 członków Rady oraz zespół problemowy zgodnie z § 12 ust. 3.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie.

§ 22. 1. Uchwała Rady powinna zawierać:

1) datę i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) rozstrzygnięcie;

4) sposób wykonania;

5) termin wejścia w życie;

6) uzasadnienie.

2. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

§ 23. 1. Członkowie Rady mogą w istotnych sprawach składać interpelacje. Interpelacje składa się na piśmie. Odpowiedź na interpelacje powinna być udzielona pisemnie w terminie 14 dni od jej złożenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.

2. W czasie obrad członkowie Rady mogą składać zapytania.

3. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania w końcowej części obrad Rady. W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.

§ 24. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję Młodzieżowej Rady wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie".

§ 25. Z każdej sesji Sekretarz sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych uchwał. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu.

§ 26. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej członków Rady niż "przeciw".

2. Bezwzględna liczba głosów oznacza, że przechodzi uchwała bądź kandydatura, które uzyskały, co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 27. 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób określony wcześniej przez Radę dla tego głosowania.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych, składająca się z dwóch osób.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 28. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, a w razie potrzeby również przez innych członków Rady wyznaczonych przez Przewodniczącego.

Rozdział 5.
Opieka merytoryczna i nadzór w zakresie zgodności z prawem

§ 29. 1. Burmistrz - wyznacza w drodze zarządzenia Koordynatora Młodzieżowej Rady.

2. Zadaniem Koordynatora Młodzieżowej Rady jest zapewnienie warunków umożliwiających przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami Gminy.

3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drohiczynie uchwał Młodzieżowej Rady w terminie 14 dni od ich podjęcia.

4. W każdej szkole zostanie wyznaczony nauczyciel - koordynator działań Młodzieżowej Rady, który reprezentował będzie młodzież i współpracował z koordynatorem gminnym powołanym przez Burmistrza.

§ 30. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie sprawuje Rada Miejska w Drohiczynie.

Rozdział 6.
Zasady wyborów Młodzieżowej Rady

§ 31. Wybranym do Rady może być każda osoba, która w dniu wyborów jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu Gminy Drohiczyn lub absolwentem gimnazjum w wieku do 18-tego roku życia, niekarana wyrokiem sądowym oraz nie zawieszona w prawach ucznia, zamieszkała na terenie Gminy Drohiczyn.

§ 32. Każdej szkole mającej siedzibę na terenie gminy Drohiczyn przysługuje prawo wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie w liczbie:

1) Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach - 3 mandaty;

2) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohiczynie oraz absolwenci do ukończenia 18 roku życia, którzy uczęszczają do szkół poza terenem gminy Drohiczyn - 8 mandatów;

3) Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie - 4 mandaty.

§ 33. Okręgami wyborczymi są:

1) Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach - okręg ten posiada jedną listę kandydatów, tj. lista uczniów ZSR w Ostrożanach;

2) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohiczynie oraz absolwenci do ukończenia 18 roku życia, którzy uczęszczają do szkół poza terenem gminy Drohiczyn, okręg ten posiada jedną listę kandydatów, tj. lista uczniów gimnazjum oraz jego absolwentów;

3) Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie - okręg ten posiada jedną listę kandydatów, tj. lista uczniów liceum.

§ 34. W przypadku braku kandydatur w okręgu wyborczym wolne mandaty mogą przechodzić na inny okrąg wyborczy. Wówczas mandat otrzymują osoby z największą liczbą głosów ze wszystkich okręgów wyborczych. W przypadkach równej liczby głosów oddanych na kilku kandydatów a mających wpływ na obsadę ostatniego wolnego mandatu w danym okręgu wyborczym, mandat ten wyłania się w drodze publicznego losowania, spośród tych kandydatów. Forma i tryb wyborów przeprowadzane są zgodnie z zasadami przeprowadzania wyborów uczniowskich.

§ 35. Wybory przeprowadzane są w szkołach (okręgach wyborczych). Wybory są tajne, równe i bezpośrednie.

§ 36. 1. Wybory do Rady zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady.

2. Wybory do Rady zarządza Przewodniczący Młodzieżowej Rady w Drohiczynie.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Rady, na to miejsce wchodzi osoba, która miała największą ilość głosów w wyborach do Rady w danym okręgu, a nie dostała się do pierwszego składu.

4. W przypadku ukończenia przez członka rady wieku 18 przed upływem kadencji Rady, na to miejsce wchodzi osoba, która miała największą ilość głosów w wyborach do Rady w danym okręgu, a nie dostała się do pierwszego składu.

§ 37. Za organizację i przeprowadzenie wyborów w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 38. Przed głosowaniem każdemu z kandydatów przysługuje prawo do przedstawienia swojej osoby na forum samorządu uczniowskiego danej szkoły.

§ 39. 1. Z przeprowadzonego głosowania jest sporządzany protokół.

2. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości społeczności uczniowskiej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.

3. Po jednym egzemplarzu protokołu przekazuje się koordynatorowi oraz nowo wybranej Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Drohiczynie.

§ 40. Wybory do Rady I kadencji zarządza Burmistrz Drohiczyna.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 41. Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Urząd Miejski w Drohiczynie.

§ 42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, Młodzieżowa Rada podejmuje odrębne uchwały.

§ 43. Sprawy, których Młodzieżowa Rada nie zakończyła w czasie trwania kadencji, kontynuuje Młodzieżowa Rada następnej kadencji.

§ 44. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.

§ 45. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama