Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/132/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 80 ust. 4
i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877, z 2015 r. poz. 357, 1240, 1418 i 1629) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami);

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późniejszymi zmianami);

4) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć szkoły wszystkich typów, w tym dla dorosłych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz placówki określone w § 2 ust. 1, a także szkoły i przedszkola określone w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, zwanej dalej "uchwałą";

5) szkole niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkół publicznych, ubiegającej się o te uprawnienia - należy przez to rozumieć szkoły, które formalnie rozpoczęły i kontynuują procedurę wymaganą przy ubieganiu się o przedmiotowe uprawnienia;

6) przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, ubiegającymi się o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zwanej dalej "Ewidencją" - należy przez to rozumieć przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego, które formalnie rozpoczęły i kontynuują procedurę dotyczącą uzyskania wpisu do tej Ewidencji;

7) uczniu - należy przez to rozumieć: ucznia przedszkola, w tym oddziału przedszkolnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego, ucznia szkoły każdego typu, słuchacza szkoły dla dorosłych, wychowanka internatu oraz bursy szkolnej, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;

8) ewidencji uczniów - należy przez to rozumieć dokumenty dotyczące ewidencji uczniów danej jednostki organizacyjnej, w tym między innymi: księgę uczniów, dziennik zajęć, rejestry uczniów itp., których obowiązek prowadzenia wynika z odrębnych przepisów (w przypadku przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - także inne formy ewidencji przyjęte przez organ prowadzący, będące podstawą ustalenia faktycznej liczby uczniów, o której mowa w pkt 9, z uwzględnieniem informacji o dacie przyjęcia i wykreślenia ucznia z przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego), a także dokumenty dotyczące ewidencji dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

9) faktycznej liczbie uczniów - należy przez to rozumieć liczbę uczniów uczęszczających do danej jednostki organizacyjnej, wynikającą z ewidencji uczniów oraz liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynikającą z ewidencji tych dzieci. Do faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu zalicza się uczniów skreślonych z ewidencji, przyjętych i ujętych w ewidencji w danym miesiącu, a w przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu - również absolwentów szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwenci ukończyli szkołę;

10) rachunku bankowym podmiotu, któremu dotacja przysługuje - należy przez to rozumieć rachunek bankowy odpowiedniej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek;

11) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk;

12) jednostce kontrolowanej - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w § 1 ust. 4, w których prowadzona jest kontrola, o której mowa w § 14.

§ 2. 1. Prowadzone na terenie Suwałk przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego:

1) szkoły publiczne, w tym wraz z internatem;

2) przedszkola publiczne;

3) placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy;

4) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w tym specjalne, integracyjne i z oddziałami integracyjnymi;

5) przedszkola niepubliczne;

6) inne formy wychowania przedszkolnego określone w rozporządzeniu:

a) publiczne,

b) niepubliczne,

otrzymują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5, dotację z budżetu Miasta Suwałk, zwaną dalej "dotacją".

2. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, a także niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują również dotację z budżetu Miasta Suwałk w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy.

3. Szkoły niewymienione w ust. l, tj. szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych oraz przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego ubiegające się o wpis do Ewidencji, nie otrzymują dotacji, z zastrzeżeniem § 11.

4. Podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, są:

a) plan wydatków bieżących ustalony w budżecie Miasta Suwałk na dany rok budżetowy oświatowym jednostkom organizacyjnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian skutkujących zmniejszeniem lub zwiększeniem tego planu w trakcie roku budżetowego,

b) kwoty przewidziane na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej na dany rok budżetowy przez Miasto Suwałki,

c) liczba uczniów w danym miesiącu w szkołach tego samego typu i rodzaju, w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Suwałki, obliczona na zasadach, o których mowa w § 1 pkt 9.

5. Szkoły określone w ust. 1 pkt 1 i 4, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, otrzymują również dotację na każdego absolwenta szkoły na zasadach określonych odpowiednio w art. 80 ust. 3i oraz w art. 90 ust. 2f , ust. 3h i ust. 3i ustawy.

§ 3. 1. Osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadzące jednostki organizacyjne wymienione § 2 ust. 1, kierują do Prezydenta wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Suwałk na kolejny rok budżetowy, zwany dalej "wnioskiem", uwzględniający m.in. informację o planowanej liczbie uczniów, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 - 5 oraz 6 lit. b uchwały oraz w art. 80 ust. 2 c ustawy, obowiązek dochowania ww. terminu jest warunkiem otrzymania dotacji, z zastrzeżeniem art. 80 ust. 2 f oraz art. 90 ust. 1 j i 2 g ustawy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunkiem uzyskania dotacji przez jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 3 jest uzyskanie, odpowiednio w szkole - uprawnień szkoły publicznej, w przedszkolu - wpisu do Ewidencji oraz złożenie wniosku, zgodnie ze wzorem wniosku i przy jednoczesnym zachowaniu terminu, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ust. 1.

3. Liczba uczniów wykazana we wniosku, jako niezbędny element planowania budżetu Miasta Suwałk na kolejny rok budżetowy, stanowić będzie podstawę obliczania planowanej dotacji na potrzeby jednostek organizacyjnych.

§ 4. Szkoły publiczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymują dotację na zasadach określonych w art. 80 ust. 3 ustawy, a w przypadku szkoły publicznej wraz z internatem, w odniesieniu do internatu, na zasadach określonych w art. 80 ust. 3a ustawy.

§ 5. Przedszkola, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, otrzymują dotację na zasadach określonych w art. 80 ust. 2 ustawy.

§ 6. Placówki publiczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymują dotację na zasadach określonych w art. 80 ust. 3a ustawy.

§ 7. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, na zasadach określonych w art. 90 ust. 2a i 2f ustawy.

2. Dotacje dla szkół niepublicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, niewymienionych w ust. 1 przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Miasta Suwałk wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, na zasadach określonych w art. 90 ust. 3, 3h i 3i ustawy.

§ 8. 1. Przedszkola niepubliczne spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy, wyłonione w otwartych konkursach ofert na zasadach określonych w art. 90 ust. 1d - 1f ustawy, otrzymują dotację z budżetu Miasta Suwałk w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Suwałki, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta.

2. Przedszkolom niepublicznym niespełniającym warunków określonych w ust. 1 przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Miasta Suwałk wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Suwałki w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, na zasadach określonych w art. 90 ust. 2b ustawy.

§ 9. Na oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych przysługuje dotacja w wysokości i na zasadach określonych w § 8 ust. 2.

§ 10. Na inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa:

1) w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. a przysługuje dotacja na każdego ucznia objętego tą formą w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Suwałki, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Suwałk, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Suwałki;

2) w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b:

a) spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy, wyłonione w otwartych konkursach ofert na zasadach określonych w art. 90 ust. 1d - 1f ustawy - przysługuje dotacja z budżetu Miasta Suwałk na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Suwałki pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1 h ustawy,

b) niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy - przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu Miasta Suwałk w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Suwałki, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Suwałki, na zasadach określonych w art. 90 ust. 2d ustawy.

§ 11. 1. Dotacja dla szkół niepublicznych, o których mowa w § 2 ust. 3 przysługuje od miesiąca, w którym uzyskały one uprawnienia szkół publicznych, nie wcześniej jednak niż od miesiąca,
w którym podjęły działalność.

2. Dotacja dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje od miesiąca, w którym dokonany został ich wpis do Ewidencji, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym podjęły one działalność.

§ 12. 1. Dotacja przekazywana będzie poszczególnym jednostkom organizacyjnym w 12 - tu miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie od stycznia do listopada, a w grudniu - do 15 grudnia. Wysokość każdej raty zostanie określona na podstawie faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu wynikającej z informacji sporządzanych według stanu na dzień 15 każdego miesiąca - w okresie od stycznia do listopada, a w grudniu - na dzień 10 grudnia, odpowiednio zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały, z uwzględnieniem ewentualnej korekty za miesiąc poprzedni. Informacje doręczane będą Prezydentowi w terminie do 20 każdego miesiąca w okresie od stycznia do listopada, a w grudniu - do 12 grudnia.

2. Korekta liczby uczniów, o której mowa w ust. 1 spowodowana w szczególności:

1) błędnym wykazaniem lub niewykazaniem w danym miesiącu uczniów w informacjach, o których mowa w ust. 1;

2) niespełnieniem przez uczniów szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki warunku frekwencji określonego w art. 90 ust. 3 ustawy;

3) przyjęciem do danej jednostki organizacyjnej ucznia odpowiednio po terminie, o którym mowa w ust. 1,

sporządzana będzie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. Korekta stanowić będzie podstawę do skorygowania należnej dotacji w miesiącu następującym po miesiącu, za który dokonano tej korekty.

3. Do informacji, o których mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne dołączają wykazy uczniów z podziałem na klasy, oddziały lub grupy.

4. Dotacja należna danej jednostce organizacyjnej z tytułu korekty liczby uczniów za grudzień danego roku będzie wydatkiem poniesionym w styczniu roku następnego, natomiast zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wynikający z korekty faktycznej liczby uczniów za grudzień danego roku podlegać będzie zasadom rocznego rozliczenia dotacji określonym w § 13 niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do rozliczenia otrzymanej dotacji za dany rok budżetowy - w terminie do 15 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Rozliczenie należy przedłożyć w formie pisemnej Prezydentowi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.

3. Jednostki organizacyjne, które:

1) w części nie wykorzystały przyznanej dotacji do końca roku budżetowego;

2) wykorzystały dotację niezgodnie z przeznaczeniem;

3) pobrały dotację nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

zobowiązane są do jej zwrotu na zasadach i w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Zwrot, o którym mowa w ust. 3 powinien nastąpić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

5. W przypadku jednostek organizacyjnych likwidowanych w danym roku budżetowym, termin rozliczenia dotacji za ten rok ustala się na 15 dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja danej jednostki.

§ 14. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach upoważnieni przez Prezydenta mogą dokonywać kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowić będzie imienne upoważnienie udzielone na piśmie przez Prezydenta, w którym wskazana zostanie podstawa prawna kontroli, jednostka organizacyjna podlegająca kontroli, rodzaj kontroli, czas jej trwania oraz zakres i okres objęty kontrolą. Upoważnienie przedkładane jest przez pracownika przeprowadzającego kontrolę, zwanego dalej "kontrolującym" - do wglądu dyrektorowi /osobie prowadzącej jednostkę kontrolowaną.

2. Kontrolującym przysługują uprawnienia określone w art. 80 ust. 3f i 3g oraz w 90 ust. 3f ustawy. W ramach tych uprawnień kontrolujący może żądać:

1) wykonania odpisów, kserokopii, wyciągów lub wydruków, które powinny być podpisane przez dyrektora jednostki kontrolowanej, pracowników tej jednostki lub osobę prowadzącą - za zgodność z oryginałem;

2) informacji i wyjaśnień, w tym na piśmie, w sprawach będących przedmiotem kontroli - od podmiotów, o których mowa w pkt 1.

3. Kontrola może być przeprowadzana w zakresie:

1) prawidłowości pobrania dotacji, tj. zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanej w informacjach, zgodnie z załącznikami: nr 2 i nr 3, z uwzględnieniem korekty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Kontrola w tym zakresie będzie przeprowadzana w oparciu o ewidencję, o której mowa w art. 1 pkt 8, a także inne dokumenty jednostki kontrolowanej;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3 d ustawy;

3) zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową jednostki kontrolowanej.

4. Kontrola może być:

1) planowa - problemowa; o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli kontrolujący zawiadamia jednostkę kontrolowaną i osobę prowadzącą tę jednostkę - jeżeli nie jest równocześnie jej dyrektorem;

2) doraźna, mająca charakter interwencyjny, wynikająca z potrzeby pilnego zbadania dokumentacji danej jednostki organizacyjnej i uzyskania informacji mających wpływ na prawidłowość ustalenia lub wykorzystania przyznanych dotacji.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy tej jednostki oraz w obecności dyrektora lub upoważnionych pracowników tej jednostki. W przypadku braku dokumentów objętych kontrolą w siedzibie jednostki kontrolowanej, osoba prowadząca tę jednostkę obowiązana jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w siedzibie kontrolującego.

6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują: kontrolujący i dyrektor jednostki kontrolowanej/ osoba prowadząca tę jednostkę, parafując wszystkie strony protokołu.

7. Dyrektor/ osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu, uzasadniając przyczyny odmowy na piśmie w dniu przedłożenia mu przez kontrolującego protokołu do podpisania, lub może skorzystać z prawa złożenia zastrzeżeń do protokołu - w czasie jego podpisywania albo w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

8. Odmowa podpisania protokołu lub złożenie zastrzeżeń do protokołu, o których mowa w ust. 7, nie stanowią przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. W przypadku uznania zasadności odmowy podpisania protokołu, lub w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, kontrolujący, w miarę potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, m.in. na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole z kontroli.

9. Jeżeli w protokole z kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości polegające na pobraniu dotacji nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d oraz w art. 90 ust. 3d, Prezydent, w oparciu o ustalenia kontroli, kieruje do osoby prowadzącej jednostkę kontrolowaną, żądanie zwrotu dotacji/ części dotacji, w formie decyzji administracyjnej i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 16. Traci moc Uchwała nr XXIII/214/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r., poz. 2580).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/132/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/132/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/132/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/132/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/132/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe