Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 10 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2638), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 18 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 10 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2638), który stanowi:

Traci moc Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.";

2) § 5 uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 10 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2638), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) § 2 uchwały Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 18 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z 15 października 2015 r.

Uchwała Nr X/69/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

(tekst jednolity)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz. 1318; zmiany z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368; zmiany z 2014 r. poz. 423 i 915; zmiany z 2015 r. poz. 390) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się przystanki komunikacyjne stanowiące własność Gminy Tykocin, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. [1]) (pominięty).

§ 5. [2]) (pominięty).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TYKOCIN

L.p.

Numer drogi

Nazwa miejscowości

Miejsce usytuowania przystanku

Strona

1.

105549B

Tykocin

ul. Zagumienna

obok Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie

P i L

2.

105488B

Jeżewo Stare

przy sklepie w Jeżewie Starym

P i L

3.

działka gminna nr geod. 183/1

Kapice Stare

plac przy świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych

L

4.

działka Skarbu Państwa

1822/2

Tykocin

plac przy ul. Stary Rynek w Tykocinie

P

5.

1330112B

Krosno

Naprzeciwko plebani

P i L

6.

105526B

Szafranki

Naprzeciwko domu nr 5

P i L

7

105501B

Droga Tykocin- Łopuchowo

Kol. Tykocin

P i L

Kol. Sierki

P i L

Kol. Sierki

P i L

Kol. Łopuchowo

P i L

Kol. Łopuchowo

P i L

8

105513B

Kol. Stelmachowo

pętla

L

9

105516B

Broniszewo

Przy świetlicy wiejskiej

P i L

10

105514B

Jeżewo Nowe

Wieś, naprzeciwko domu nr 1

P i L

Kol. Jeżewo Nowe

Kol. Jeżewo, naprzeciwko posesji nr 22

P i L

11

105495B

Kol. Radule

Kol. Radule 39

P i L

12

105495B

Radule

Przy wjeździe na drogę powiatową

P i L

13

105481B

Kol. Sawino

Kol. Sawino, naprzeciwko posesji 30A

P i L

14

105503B

Kol. Saniki

Kol. Saniki, za posesją nr 37

P i L

15

105494B

Kol. Tykocin (Janin)

Kol. Tykocin(Janin) naprzeciwko posesji nr 2

P i L

Kol. Saniki

Kol. Saniki, naprzeciwko posesji nr 76

P i L

L. p.

Numer drogi

Nazwa miejscowości

Miejsce usytuwanie przystanku

Strona

1.

105538B

Tykocin

ul. Kochanowskiego, obok Zespołu Szkół i Przedszkola

P i L

2.

105545B

Tykocin

ul. Szkolna, obok Przedszkola w Tykocinie

P i L

3.

numer działki 61/24

Radule

przy Zespole Szkół

P i L


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Tykocin, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy posiadający potwierdzenie uzgodnienia z Gminą Tykocin zasad korzystania z przystanków autobusowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

3. W celu uzyskania wyżej wymienionego potwierdzenia należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. Złota 2, 16-080 Tykocin.

4. Operatorzy i przewoźnicy posiadający potwierdzenie uzgodnienia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, będących własnością lub będących w zarządzie Gminy Tykocin, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U z 2015 r. poz. 915).

5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

6. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do właściwego przedsiębiorcy, operatora, przewoźnika.

7. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

8. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

9. Zabrania się postoju na przystankach komunikacyjnych ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

10. Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacyjnych, w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

12. W przypadku prowadzenia prac na przystankach komunikacyjnych jest możliwa zmiana lokalizacji tych obiektów, likwidacja bądź czasowe zawieszenie w funkcjonowaniu.

13. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku jeżeli:

1) spowodowałoby to ograniczenie przepustowości,

2) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i tym samym czasie co inni uprawnieni, a warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Gmina Tykocin może cofnąć zgodę na ich korzystanie.


Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy należy ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponieważ takimi obiektami są przystanki należało określić te zasady.

Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie jasnych zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom i operatorom, a także pasażerom podróżującym. Podjęcie uchwały uważa się za zasadne.


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe