Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 20 października 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 i 1595; z 2015 poz.87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Rada Miejskaw Zabłudowie uchwala, co następuje: :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 340), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:

a) dla zabudowy jednorodzinnej w okresie zimowym, co najmniej raz w miesiącu, w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - w okresie zimowym, co najmniej raz w miesiącu, w okresie letnim nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych:

- dla szkół, żłobków i przedszkoli - co najmniej raz w miesiącu,

- dla lokali handlowych - co najmniej raz w miesiącu,

- dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej raz w miesiącu,

- dla lokali gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu,

- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej raz w miesiącu,

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej raz w miesiącu,

- dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - co najmniej raz w miesiącu,

- dla cmentarzy - co najmniej raz w miesiącu (w okresach przedświątecznych: Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Święta Zmarłych zwiększona liczba wywozów według potrzeb),

- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w sezonie letnim co najmniej raz w miesiącu i w okresie zimowym raz na dwa miesiące,

d) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a jednocześnie jest prowadzona działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu,

e) z koszy ulicznych - co najmniej raz w tygodniu .".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Maciej Rogucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe