Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61/IX/15 Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grajewo na lata 2013-2018"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 150, z 2015 r. poz. 1322) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 160/XXVI/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grajewo na lata 2013-2018" (Dz. Urz.Woj. Podlaskiego poz. 3230) wprowadza się następującą zmianę :

- w dziale I Mieszkaniowy zasób gminy składa się z lokali usytuowanych w następujących budynkach położonych w miejscowościach: skreśla się pkt 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe