Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Suwałki:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Suwałki wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Suwałki za sprzedaż:

1) artykułów przemysłowych, spożywczych, owoców i warzyw oraz produktów rolnych i zwierząt:

a) przy sprzedaży z samochodu:

- osobowego - 15,00 zł,

- ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy - 20,00 zł

b) przy sprzedaży z wózka ręcznego - od wózka - 6,00 zł,

c) przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 6,00 zł,

d) przy sprzedaży ze stoiska handlowego za każdy rozpoczęty m2 - 7,00 zł,

e) przy sprzedaży na straganie - stole zadaszonym za całą powierzchnię straganu - stołu - 12,00 zł,

f) przy sprzedaży na straganie - stole nie zadaszonym za całą powierzchnię straganu - stołu - 10,00 zł,

2) artykułów, produktów lub wyrobów gastronomicznych, z przyczep, kontenerów, samochodów oraz innych lokalizacji tymczasowych, w wysokości - 60,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć - 758,47 zł.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym jest dokonywana sprzedaż.

§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem ustala się sołtysa wsi na terenie, której prowadzona jest sprzedaż.

§ 8. 1. Inkasent rozlicza się z pobranej w danym miesiącu opłaty targowej i wpłaca ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suwałki w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pobrania opłaty.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 7 ust. 2 w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXV/198/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3911).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe