Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry cztery razy w roku do 25 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat.

2. Ustala się, iż roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z dołu raz w roku do 15 grudnia danego roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Suwałki lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Suwałki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXV/308/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3968).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe