Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 642, 908 z 2013 r. poz. 829), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/39/92 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 10 lipca 1992 r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach oraz uchwała Nr XXIII/142/2000 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.

§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do Uchwały Nr XIV/76/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 października 2015 r.

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej
w Siemiatyczach

Dział I
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej
w Siemiatyczach, zwana dalej "Biblioteką", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642, poz. 908, z 2013 r., poz. 829);

2) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337);

3) niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Siemiatycze.

§ 3. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną.

§ 4. Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury Miasta Siemiatycze pod numerem nr 1 dnia 15 lipca 1997 roku.

§ 5. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

Dział II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Ponadto celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 8. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) popularyzacja książek i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury oraz organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

7) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i instrukcyjno-metodycznej;

8) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców i realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Miasta Siemiatycze oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

§ 9. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Dział III
ORGANY BIBLIOTEKI

§ 10. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Siemiatycze na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

Dział IV
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 11. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Siemiatyczach, przy ul. Górnej 23A.

2. Terenem działania Biblioteki jest Miasto Siemiatycze.

3. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Oddział dla Dzieci,

b) Wypożyczalnia dla Dorosłych,

c) Czytelnia i Pracownia Multimedialna,

d) Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych.

4. Biblioteka prowadzi Filię Nr 1 przy ul. 11 Listopada 18 B, której zadaniem jest wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i popularyzowanie zainteresowań czytelniczych, zapewnienie mieszkańcom Siemiatycz dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Terenem działania Filii Nr 1 jest Miasto Siemiatycze.

§ 12. W Bibliotece i w Filii zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracji
i obsługi, a w razie potrzeby mogą być również zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

§ 13. Wobec pracowników Biblioteki i Filii czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

§ 14. Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki, Kluby Literackie, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Dział V
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 16. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu Organizatora, dochodów własnych, darowizn otrzymywanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych źródeł.

2. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

Dział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 18. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe