Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVIII/94/11 Rady Miasta Siemiatycze z 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 486, z 2013 r. poz. 1861), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

są osobami opuszczającymi domy dziecka, rodziny zastępcze i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199)";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób:

1) wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2a, które przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwały w Siemiatyczach i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania jeżeli złożą stosowny wniosek o najem w okresie 1 roku od daty uzyskania pełnoletności";

3) w § 13 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

oraz dochody gospodarstwa domowego spełniają kryteria określone w § 4 ust. 1, pkt 1 z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 5";

4) w § 13 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

opuszczającą dom dziecka, rodzinę zastępczą i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199) o ile przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwała w Siemiatyczach i nie ma możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania jeżeli złoży stosowny wniosek o najem w okresie 1 roku od daty uzyskania pełnoletności".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe