Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 65/XI/15 Rady Gminy Zambrów

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Zambrów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zambrów opłatę, określa się następujący sposób gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) rodzaje, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) rodzaje odpadów zbieranych w Pojemnikach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3) rodzaje odpadów zbieranych przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

4) rodzaje odpadów zbieranych przez Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych,

5) sposób świadczenia usług,

6) sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) szkło opakowaniowe,

3) papier, tektura, makulatura,

4) metale,

5) tworzywa sztuczne,

6) odpady zielone.

2. Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. W Pojemnikach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych, bez ograniczenia ilości:

1) szkło opakowaniowe,

2) papier, tektura, makulatura,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne.

2. Częstotliwość odbierania odpadów z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostosowana będzie do potrzeb mieszkańców.

§ 4. 1. Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierają następujące rodzaje odpadów:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odpady zielone.

2. Harmonogram odbioru odpadów przez Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie określony odrębnie i podany do publicznej wiadomości.

§ 5. 1. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier, tektura, makulatura,

2) tworzywa sztuczne,

3) szkło opakowaniowe,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) zużyte opony,

14) odpady zielone.

2. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują odpady nieodpłatnie w każdej ilości, z tym że ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczą usługi 5 dni w tygodniu, w godz. 800 - 1700.

4. Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów przez Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 6. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane w procesach odzysku i unieszkodliwiania, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 142/XIX/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 490 i 2223, z 2015 r. poz. 36).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/XI/15
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 października 2015 r.

Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Zambrów

Mieszkańcy Gminy Zambrów są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne, powiadamia o tym Gminę Zambrów.

Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Zmieszane odpady komunalne

Odbiór - co najmniej raz na miesiąc. Pojemność pojemników na opady: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3 lub 0,66 m3 *.

Szkło opakowaniowe

Odbiór - co najmniej raz na trzy miesiące, zbierane w pojemnikach 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3, lub workach. Pojemniki lub worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne

Odbiór - co najmniej raz na miesiąc w workach. Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Odpady zielone

Zbierane są w workach i dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaleca się kompostowania odpadów zielonych na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

*Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/XI/15
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 października 2015 r.

Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODPADÓW

PROCESY
ODZYSKU*

PROCESY
UNIESZKODLIWIANIA*

Zmieszane odpady komunalne

R12

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

R3

Tworzywa sztuczne

R3, R5, R12

Opakowania wielomateriałowe

R3, R5, R12

Metale

R5, R12

Szkło

R5, R12

Tekstylia

R5, R7

D10

Papier

R3, R12

Odpady zielone

R3

Odpady wielkogabarytowe

R5, R13

Zużyte opony

R5

Zużyty sprzęt elektryczny i elektron.

R5, R13

Zużyte baterie i akumulatory

R6, R13

Chemikalia

R13

D10

Przeterminowane leki

R13

D10

Odpady budowlane i rozbiórkowe

R5

* Procesy odzysku i unieszkodliwiania określone zostały na podstawie załączników Nr 1 i 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe