Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1399, poz. 1593, z 2015r poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015r poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,

2) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone 1 raz w miesiącu, a w okresie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

3) odbieranie odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone 1 raz w miesiącu, a w okresie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

4) odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka będą traktowane jako odpady zmieszane,

5) segregowane odpady komunalne (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe) odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, odpady te muszą być wystawione przed posesją
w sposób umożliwiający dojazd.

6) przeterminowane leki oraz zużyte baterie należy zostawiać w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.

3. Lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowinka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVIII/122/12 z dnia 27.12.2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe